• Mokesčiai už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių, už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių (išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų), už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis – pasibaigus jų mokestiniam laikotarpiui privaloma užpildyti mokesčio už aplinkos teršimą deklaraciją, ją pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir sumokėti mokesčius už aplinkos teršimą ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos.
2023 mokestinių metų Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo koeficientas – 1,403.
  • Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingosios iškasenos, vanduo, statybinis gruntas). Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privaloma užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaraciją, ją pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje veikiama arba yra įregistruoti mokesčio mokėtojais. Mokestį už valstybinius gamtos išteklius sumokėti iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos.
  • Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privaloma užpildyti mokesčio už aplinkos teršimą deklaraciją, ją pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir sumokėti mokesčius už aplinkos teršimą ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos.
2023 mokestinių metų Mokesčio už medžiojamuosius gamtos išteklius tarifų indeksavimo koeficientas – 2,071.
  • Gaminių ir pakuotės apskaitos vykdymo GPAIS terminai:
    • Ketvirčių suvestines (I, II III, IV) būtina suformuoti ir patvirtinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos;
    • Metines ataskaitas būtina suformuoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo metų pabaigos;
    • Metines ataskaitas būtina pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai vertinti ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo metų pabaigos.
  • Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita, patvirtinta savivaldybės sprendimu, teikiama Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos.

Atnaujinimo data: 2024-01-30