Asmens duomenų apsauga

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė UAB „Legis.LT“, juridinio asmens kodas 304959532, Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius.

Kontaktinis asmuo – Justas Sankaitis, tel. +370 604 32840, el. p. [email protected].

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) AAD atlieka šias užduotis:

 • Informuoja Inspekciją ir duomenis Inspekcijoje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
 • Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Inspekcijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. informuoja, konsultuoja Inspekciją apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
 • Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
 • Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, Europos duomenų apsaugos valdyba.
 • Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Inspekcijoje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galima rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Asmens duomenų tvarkymas AAD

AAD, buveinės adresas – Smolensko g. 15, 03201 Vilnius, tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

AAD tvarko duomenų subjekto – asmens besikreipiančio į AAD, valstybės tarnautojo, darbuotojo, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pretendento į valstybės tarnautojus, darbuotojus, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, stažuotojo, studento, savanorio ir kito asmens, kurio asmens duomenis tvarko AAD, tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu:

 • jo sutikimu,
 • kai tvarkyti asmens duomenis AAD įpareigoja teisės aktai,
 • vykdant  AAD pavestas viešosios valdžios ir viešojo administravimo funkcijas,
 • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl AAD teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

AAD tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 • prašymą, skundą AAD pateikusio asmens duomenis prašymų ar skundų nagrinėjimo tikslu;
 • asmenų, atvykusių į AAD, asmens duomenis asmenų aptarnavimo tikslu;
 • asmens, besikreipiančio į AAD dėl pažymos apie darbo stažą ir (arba) draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (toliau – pažyma), kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo, asmens duomenis pažymų išdavimo, kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo ir jų nagrinėjimo tikslu;
 • dėstytojų, AAD valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis mokymų organizavimo tikslu;
 • vaizdo duomenys viešosios tvarkos užtikrinimo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kitų asmenų, kurie lankosi AAD, gyvybės, sveikatos, teisių ir laisvių, bei jų ir AAD turto apsaugojimo tikslu;
 • AAD valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, civilinio mobilizacinio personalo sąrašų sudarymo ir tvarkymo, vidaus auditų atlikimo, mobiliojo parašo išdavimo), vidinės komunikacijos užtikrinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų suvokimo apie karjeros perspektyvas ir galimybes  AAD didinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo didinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų būrimosi į bendraminčių grupes skatinimo, tarpusavio santykių ir bendruomeniškumo stiprinimo tikslais;
 • studentų, atliekančių praktiką AAD, asmens duomenis, stažuotojų ar savanorių asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;
 • pretendentų į darbuotojo pareigas asmens duomenis pretendentų į darbuotojo pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslu;
 • paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenis, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir tolesnius sutartinius įsipareigojimus;
 • asmens duomenis, tvarkomus AAD elektroninio pašto dėžutėse susirašinėjimo tikslu ir keičiantis informacija;
 • apie korupciją pranešančio asmens duomenis pranešimų apie korupciją nagrinėjimo tikslu;
 • teismo proceso šalių asmens duomenis AAD darbuotojams atstovavimo AAD teismuose ar ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose tikslu;
 • kandidatų asmens duomenis darbo pasiūlymų kandidatams teikimo tikslu;
 • AAD valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vaikų, pensininkų ir kitų asmenų, dalyvavusių Aplinkos apsaugos departamento organizuojamuose renginiuose, pristatymuose, šventėse (toliau – renginiai) asmens duomenis AAD valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vaikų, pensininkų ir kitų asmenų, dalyvavusių renginiuose fotografavimo ir filmavimo, asmens atvaizdo naudojimo, visuomenės informavimo ir archyvavimo tikslais.

Asmens duomenų teikimas

Asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta AAD taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant AAD pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Asmens duomenų saugojimas

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir AAD direktoriaus patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • atšaukti savo sutikimą;
 • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“);
 • prašyti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jeigu duomenų subjektas mano, kad jo, kaip duomenų subjekto teisės yra pažeistos

AAD veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. p. [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Įsakymai

Atnaujinimo data: 2024-02-05