Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 3.2.6 punktu įpareigojama rinkti, apdoroti informaciją ir teikti Europos Komisijai ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) įgyvendinimą.

Europos Komisija 2018 m. rugpjūčio 10 d. priėmė įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1135, kuriuo nustatomas valstybių narių teikiamose ataskaitose privalomas informacijos pobūdis, forma ir teikimo dažnumas. Šio sprendimo I priedo 1.2.15 papunkčiu nustatyta, kad nuo 2018 metų turi būti pateikiamas paaiškinimas, kur galima rasti atskirų inspekcinių patikrinimų aktus.

Atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), juridinių asmenų valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymui yra taikomos BDAR nuostatos, t. y. užtikrinama duomenų apsauga. Atskirų inspekcinių patikrinimų aktai yra saugomi atitinkamo padalinio, kuris atliko patikrinimą, būstinėje.

Atnaujinimo data: 2023-10-08