Miškų kontrolė

Iliustracija

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) vykdo miško kirtimų valstybiniuose ir privačiuose miškuose ir miško žemės naudojimo kontrolę.

Atlieka šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę. Stebi miškų sanitarinę būklę, miško pagrindinių, tarpinių ir specialiųjų kirtimų teisėtumą ir atitiktį miško kirtimo taisyklėms, tikrina miško atkūrimą po įvykdytų kirtimų, atlieka prevencinę stebėseną dėl galimai neteisėtų kirtimų.

Kontroliuoja miško dauginamosios medžiagos kilmę, kokybę, auginimą, prekybą, naudojimą ir ūkinių priemonių vykdymą sėklinėje miško bazėje. Patikrina miško dauginamosios medžiagos kilmės dokumentus, ar sodmenų kokybė atitinka taisyklėse numatytus parametrus, ar sėklinėse plantacijose sudarytos palankiausios sąlygos sodmenų auginimui, ar vedama apskaita apie augalų judėjimą, siekiant užtikrinti sodmenų kiekių atsekamumą.

Kai yra pagrindas manyti, kad viešasis interesas pažeistas valstybinės miškų apsaugos srityje, kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Kai viešasis interesas pažeistas dėl AAD veiksmų ar neveikimo, AAD dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi į prokuratūrą.

Jei nustatomi pažeidimai valstybiniuose miškuose, pareigūnai privalo kreiptis į teisėsaugą.

  • Vykdo ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais. Teikia visapusišką informaciją ūkio subjektams juos dominančiais klausimais apie miško naudojimą, atkūrimą, įveisimą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.
  • Vykdo žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę. Atlieka patikrinimus lentpjūvėse ir medienos perdirbimo įmonėse, kurių metu stebi apvaliosios medienos apskaitos reikalavimų ir miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimų laikymąsi.

Vykdo Europos Sąjungos reglamento, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą; atlieka patikrinimus įmonėse siekiant užtikrinti, kad į rinką nepatektų neteisėtai pagaminta mediena ir jos produktai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 205 ir 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 320 kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 (toliau – Reglamentas) taikymą paskirtos:

  1. Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų medienos ir medienos produktų, kurie yra klasifikuoti pagal Kombinuotosios nomenklatūros kodus 4401 „Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą“, išskyrus „Medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstų, briketų, granulių arba panašų pavidalą“, ir 4403 „Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta“, pateikimo rinkai srityje;
  2. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų visų medienos ir medienos produktų, išskyrus nurodytus nutarimo 1.1 papunktyje, pateikimo rinkai srityje.

Vadovaujantis Reglamentu kompetentingos institucijos periodiškai vykdo veiklos vykdytojų* ir stebėsenos organizacijų patikrinimą, siekiant patikrinti, ar jos veiksmingai vykdo Reglamento nustatytas pareigas. Patikrinimai atliekami pagal planą arba pagal pagrįstus trečiųjų šalių skundus.

Pragrindinės sąvokos ir apibrėžtys pateikiamos Reglamente.

Deramo patikrinimo sistema taikoma tik veiklos vykdytojams, kurie medieną ir medienos produktus pateikia vidaus rinkai** pirmą kartą, o tiekimo grandinėje dalyvaujantis prekiautojas privalėtų pateikti pagrindinę informaciją apie tiekėją ir pirkėją, siekiant nustatyti medienos ir medienos produktų atsekamumą.

Deramo patikrinimo sistemą sudaro šie elementai:

  1. Informacija. Veiklos vykdytojas privalo turėti informaciją apie rinkai pateiktos medienos ar medienos produktų: ruošos valstybę, medžių rūšį, asortimentą, kiekį, produkciją veiklos vykdytojui teikiančio tiekėjo pavadinimą ir adresą, pirkėjo pavadinimą ir adresą.
  2. Rizikos įvertinimo procedūros. Atliekant rizikos vertinimą reikia atsižvelgti į šiuos rizikos vertinimo kriterijus: atitiktis taikomiems teisės aktams, pilnas medienos tiekimo grandinės atsekamumas, neteisėtos medienos ruošos mastas valstybėje ir (arba) valstybės regione, importuojamų medžių rūšių neteisėtos medienos ruošos mastas, ginkluotų konfliktų masto svarba medienos ruošos valstybėje, JT Saugumo Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos nustatytos sankcijos dėl medienos importo ir eksporto.
  3. Rizikos mažinimas. Kai vertinant riziką nustatoma, kad rizika, jog rinkai gali būti pateikta neteisėtai paruošta mediena yra didelė, veiklos vykdytojas privalo imtis rizikos mažinimo priemonių. Tai gali būti reikalavimas, kad tiekėjai pateiktų papildomos informacijos, dokumentų, taip pat trečiųjų šalių sertifikatai ir kt.

Pažymime, kad veiklos vykdytojai gali naudotis savo susikurtomis deramo patikrinimo sistemomis arba stebėsenos organizacijų deramo patikrinimo sistemomis. Europos Komisijos patvirtintų stebėsenos organizacijų sąrašą galite rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

Nesilaikant Reglamento reikalavimų, veiklos vykdytojams gresia sankcijos numatytos Administracinių nusižengimų kodekso 2701 straipsnyje. Reglamente nustatytos deramo patikrinimo sistemos netaikymas arba šiai sistemai nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų. Neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų pateikimo rinkai pagal reglamentą pažeidimas užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais gali būti skiriamas neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų konfiskavimas.

Naudingos nuorodos

* Veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, pateikiantis rinkai medieną ar medienos produktus.
** Pateikimas rinkai – medienos ar medienos produktų tiekimas, neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo būdą, vidaus rinkai pirmą kartą platinti arba naudoti vykdant komercinę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar už užmokestį ar nemokamai. Šis terminas taip pat apima tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis (9). Medienos produktų, pagamintų iš medienos ar jos produktų, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai, teikimas vidaus rinkai nelaikomas pateikimu rinkai.

AAD Miškų kontrolės departamento inspektoriai, norėdami pagerinti aplinkos kokybę, miškų apsaugą, organizuoja prevencines ir švietėjiškas akcijas:

  • Saugom mišką – miškų kirtimo pažeidimų prevencija, sustiprinta kontrolė ugdomųjų kirtimų draudžiamuoju laikotarpiu. Šios akcijos metu vykdoma sustiprinta kirtimų kontrolė miškuose, tarp jų – ir saugomose teritorijose. Akcija vykdoma kovo 15 d. – gegužės 15 d.
  • Poilsiauk atsakingai – pažeidimų prevencija ir jų šalinimas vandens telkiniuose, pakrantėse, miškuose, saugomose teritorijose. Šios akcijos metu didžiausias dėmesys skiriamas Lankymosi miške ir Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimams užtikrinti. Akcija vykdoma liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
  • Saugom eglutę – pažeidimų prevencija, efektyvesnė miškų apsauga prieš Kalėdas. Akcijos metu vykdoma prevencinė stebėsena, o prieš Kalėdas ypatingas dėmesys skiriamas kalėdinių eglučių apsaugai. Akcija vykdoma gruodžio 1–24 d.

* Akcijų laikotarpiai gali kisti.

Atnaujinimo data: 2024-02-26