Apie mus

Aplinkos apsaugos departamento logotipas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją įgyvendindamas valstybės politiką, siekdamas užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, veikia šiose srityse:

 1. Vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę: 
  •  kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo Aplinkos apsaugos įstatyme ir kituose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus taršos prevencijos, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos, gamintojų / importuotojų, veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigų vykdymo, cheminių medžiagų naudojimo ir genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais, genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo kontrolės, kraštovaizdžio, miškų, biologinės įvairovės apsaugos srityse; 
    teisės aktų numatytais atvejais vykdo pavojingų objektų kontrolę; 
    kontroliuoja, ar tinkamai apskaičiuojami ir deklaruojami aplinkosauginiai mokesčiai.
 2. Teikia administracines ir kitas paslaugas.
 3. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ar pranešimus.
 4. Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą fiziniams bei juridiniams asmenims.
 5. Organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą, kaupia informaciją apie neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą.
 6. Organizuoja medžioklės egzaminą ir suteikia teisę medžioti.
 7. Vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų.

Atnaujinimo data: 2024-05-13