Teisės aktų projektai

Siekiant formuoti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, aplinkos monitoringo, cheminių medžiagų ir mišinių valdymo, poveikio aplinkai vertinimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, hidrometeorologijos, miškų ūkio, teritorinės sanglaudos teritorijų planavimo ir priežiūros, urbanistikos ir architektūros, statybos ir jos priežiūros, būsto, aplinkos oro, vandens ir nuotekų, genetiškai modifikuotų organizmų valdymo, žuvų išteklių naudojimo ir kontrolės (priežiūros) vidaus vandenyse srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, Aplinkos ministerija rengia teisės aktų projektus.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl teisės aktų tobulinimo, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų.

Atnaujinimo data: 2024-02-02