>

Ne teismo tvarka priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje

Nutarimas priimamas tik fiziniam asmeniui.

Ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo apskundimas nustatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 622 straipsnyje:

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pareigūnų priimti nutarimai administracinių nusižengimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui pagal institucijos buvimo vietą. Pagal suformuotą teismų praktiką skundas teikiamas apylinkės teismui pagal pažeidimo padarymo vietą.

Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje teikiamas per šį nutarimą priėmusią instituciją. Šiai institucijai turi būti pateikta tiek skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijų (nuorašų), kad po vieną būtų galima įteikti visiems šio kodekso 621 straipsnyje nurodytiems asmenims ir nutarimą ne teismo tvarka priėmusiai institucijai, išskyrus atvejus, kai šiems asmenims procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai. Institucija per penkias darbo dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitas terminas, skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla persiunčia atitinkamam apylinkės teismui elektroninių ryšių priemonėmis, registruota pašto siunta arba pateikia teismui tiesiogiai.

Nutarimą turi teisę apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, nukentėjusysis (ar jų atstovai). Skundo turinys turi atitikti ANK 624* straipsnyje nustatytus reikalavimus:

*624 straipsnis. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje turinys ir forma

  1. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas raštu, pasirašytas jį paduodančio asmens. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme nustatytais būdais, laikomas pasirašytu. Skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose pateikimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras.
  2. Skunde dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje turi būti nurodyta: apylinkės teismo, kuriam skundas paduodamas, pavadinimas; administracinio nusižengimo byla, dėl kurios paduodamas skundas; skundžiamo nutarimo administracinio nusižengimo byloje (jo dalies) esmė; nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo pagrindai ir motyvai; skundą paduodančio asmens prašymai, įskaitant asmens pageidavimą siųsti ir gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis paduodamame skunde taip pat turi būti nurodytas skundą paduodančio asmens ar jo atstovo E. pristatymo dėžutės adresas, elektroninio pašto adresas arba kitų elektroninių ryšių priemonių adresas ar telefono numeris.

Apskundus nutarimą, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis nutarimas nebuvo panaikintas (ANK 668 straipsnio 2 dalis).

Atnaujinimo data: 2023-10-12