BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Miškų kontrolės departamentas

Kontaktai

Tel.
Adresas: Žemaitės g. 6-308, Vilnius

Skyriaus kontaktai

Tadeuš Ablačinskij
Mažena Osinska

Funkcijos

                              

                                              PATVIRTINTA
                                                                              Aplinkos apsaugos departamento prie
                                                                        Aplinkos ministerijos direktoriaus
                                                                          2021-04-22 įsakymu Nr. AD1-132

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Miškų kontrolės departamentas (toliau – Miškų departamentas) yra Departamento struktūrinis padalinys.

2. Miškų departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS
MIŠKŲ DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Miškų departamento uždaviniai yra:

3.1. vykdyti miškų valstybinę kontrolę ir jos priežiūrą miškų būklės,  naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;

3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas Miškų valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas ir pasiūlymus;

3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.

4. Miškų departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

4.1. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos miškų įstatyme Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą:

4.1.1. koordinuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

4.1.2. koordinuoja žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę;

4.1.3. koordinuoja miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo ir ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę;

4.1.4. organizuoja 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 vykdymą, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą;

      4.1.5. organizuoja ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

4.2. vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strategijos valstybinės miškų kontrolės srityje nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.3. organizuoja Departamento veiklą miškų kontrolės srityje;

4.4. organizuoja valstybinių miškų ir privačių miškų miškotvarkos darbų ir vidinės miškotvarkos projektų kokybės, kontrolę;

4.5. organizuoja ir koordinuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, vykdant valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų kontrolę;

4.6. analizuoja leidimų kirsti mišką išdavimo teisėtumą ir kontroliuoja leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymąsi;

4.7. apibendrina Departamento pareigūnų miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos patikrinimų rezultatus valdytojų, naudotojų ir privačiuose miškuose, teikia patikrinimų rezultatus ir išvadas Departamento vadovybei;

4.8. analizuoja ir apibendrina Departamento planuojamas ir vykdomas kontrolės priemones miškų apsaugai, atkūrimui, įveisimui ir naudojimui gerinti, teikia siūlymus dėl šių priemonių efektyvumo didinimo;

4.9. organizuoja ir koordinuoja pareigūnų, vykdančių miškų kontrolės funkcijas, mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

4.10. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių miškų apsaugą ir miškų išteklių naudojimą;

4.11. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;

4.12. vykdo Miškų departamento struktūrinių padalinių veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

4.13. vykdo Miškų departamento miškų apsaugos valstybinės kontrolės planavimą;

4.14. analizuoja ir apibendrina miškų būklę ir metinę miškų valstybinės kontrolės veiklą;

4.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

4.16. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis miškų valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

4.17. pagal kompetenciją vykdo Miškų departamento struktūrinių padalinių, vykdančių miškų valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

4.18. dalyvauja Departamento akcijų vykdyme, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

4.19. nagrinėja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, susijusius su valstybine miškų kontrole, teikia pastabas ir pasiūlymus;

4.20. nustato administracinius nusižengimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

4.21. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas miškų kontrolės funkcijas bei kitus, tarp kurių ir nenuolatinio pobūdžio, vadovybės pavedimus.

 

III SKYRIUS
MIŠKŲ DEPARTAMENTO TEISĖS

 

5. Miškų departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

5.1. teikti pasiūlymus dėl Miškų departamento veiklos organizavimo;

5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Miškų departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais ir Departamento direktoriaus įsakymais jam suteiktų teisių miškų kontrolės srityje.

 

IV SKYRIUS
MIŠKŲ DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Miškų departamento struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

7. Miškų departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Miškų departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
              8. Miškų departamento direktorius:

8.1. planuoja ir organizuoja Miškų departamento darbus, paskirsto užduotis Miškų departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
              8.2. atsako už Miškų departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
              8.3. atsiskaito už Miškų departamento veiklą Departamento direktoriaus pavaduotojui;
              8.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Miškų departamento kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Miškų departamento nuostatų, Miškų departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
              8.5. vizuoja Miškų departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Miškų departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Miškų departamento kompetenciją.

9. Miškų departamento  valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Miškų departamento  direktoriui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

10. Jei Miškų departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento miškų kontrolės skyriaus vedėjas ar kitas valstybės tarnautojas.

 

__________________

 

 • Vilniaus miškų kontrolės skyrius
  Tel. Adresas: Žemaitės g. 6, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  [[contacts:]]
  Benas Bitauskas
  Pranas Bernotas
  Romualdas Sakalauskas
  Henrikas Pšitulskis
  Romualdas Tomaševskis
  Mantas Lukaševičius
  Arūnas Trapikas
  Dalia Kančauskaitė
  Pavel Svorobovič

   

   

                                            

  PATVIRTINTA

   

   

  Aplinkos apsaugos departamento prie

   

   

  Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                  2021-04-22 įsakymu Nr. AD1-132

   

   

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  VILNIAUS MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  Bendrosios nuostatos

             

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento Vilniaus miškų kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) miškų kontrolės departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Departamento nuostatais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais įstatymais ir teisės aktais.

  3. Skyriaus struktūrą ir nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

   

  II skyrius

  SKYRIAUS uždaviniai ir Funkcijos

   

  5. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

   1.  vykdyti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą;

  5.2. koordinuoti miškų kontrolės skyriaus pareigūnų, vykdančių valstybinę miškų kontrolę, veiklą bei teikti metodinę paramą;

  5.3. vykdyti miškų naudojimo leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymosi priežiūrą;

  5.4. kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, susijusią su valstybinių miškų kontrolės pareigūnų veikla;

  5.5. teikti Departamento Miškų kontrolės departamentui pasiūlymus dėl racionalaus miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolės gerinimo.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  6.1. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Miškų kontrolės įstatyme Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą:

   6.1.1. organizuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

  6.1.2. organizuoja žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę;

  6.1.3. organizuoja miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo ir ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę;

  6.1.4. organizuoja 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 vykdymą, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą;

  6.1.5. organizuoja ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

  6.2. analizuoja, koordinuoja Skyriaus atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę;

    6.3. koordinuoja Skyriaus miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kompleksinių patikrinimų vykdymą valdytojų ir naudotojų miškuose;

    6.4. apibendrina Skyriaus pareigūnų patikrinimų medžiagą ir teikia pasiūlymus Departamento Miškų kontrolės departamentui trūkumams pašalinti;

    6.5. apibendrina ir analizuoja informaciją apie neteisėtus miškų kirtimus kontroliuojamos teritorijos miškuose ir teikia informaciją Departamento ir Miškų kontrolės departamento vadovybei; 

    6.6. teikia metodinę ir praktinę paramą valstybinės miškų kontrolės klausimais;

    6.7. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Skyriaus pareigūnų darbą, vykdant valstybinę miškų kontrolę;

    6.8. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;

  6.9. nagrinėja pasiūlymus, skundus ir pareiškimus dėl Skyriaus veiksmų, piliečių prašymus ir skundus miškų kontrolės klausimais;

    6.10. kontroliuoja, kaip Skyriaus pareigūnai taiko įstatymuose nustatytas sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims už miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

    6.11. rengia, nagrinėja ir derina kitų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių parengtus miškų ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus.

   

  III SKYRIUS

  skyriaus teisės

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir pavestas funkcijas, turi šias teises:

  7.1. pagal Skyriaus kompetenciją teikti Miškų kontrolės Departamento vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo ir gerinimo;

  7.2. pagal kompetenciją atstovauti Departamentui kitose institucijose;

  7.3. gauti reikiamą informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių, kitų įstaigų bei organizacijų Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.4. Skyriaus darbuotojai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  7.5. turi kitas įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas teises.

   

  IV SKYRIUS

  skyriaus darbo organizavimas

   

  8. Skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina, darbuotojų darbo apmokėjimą nustato, skatina ir nuobaudas skiria Departamento direktorius.

  9. Skyriaus vedėjas atsako už šiuose nuostatuose nustatytų Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  10. Skyriui vadovauja ir darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. organizuoja Skyriaus darbą;

  11.2. kontroliuoja savalaikį Miškų kontrolės Departamento vadovybės pavedimų vykdymą;

  11.3. vizuoja Skyriaus rengiamus dokumentų projektus miškų apsaugos klausimais;

  11.4. atstovauja Departamentui ar paveda Skyriaus darbuotojams atstovauti kitose institucijose miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

  11.5. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus pareigūnų atliekamo darbo įvertinimo, nuobaudų ar skatinimo jiems skyrimo, gauna iš šių darbuotojų pasiaiškinimus;

  11.6. atsako už Skyriaus veiklą, darbo drausmę ir tvarką;

  11.7. organizuoja Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais ir kontroliuoja jų vykdymą.

  _____________________________

   

   

   

   

 • Kauno miškų kontrolės skyrius
  Tel. Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno 4, Marijampolė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  [[contacts:]]
  Gintaras Žukauskas
  Irmantas Juškauskas
  Algirdas Dičpinigaitis
  Rytis Kuzmickas
  Audrius Zykevičius
  Egidijus Baltrušaitis
  Algis Dusevičius
  Antanas Krušniauskas
  Jurgita Urbanavičienė
  Jurgita Juškauskienė
  Kęstutis Laukaitis
  Raimondas Vincevičius

   

   

                                          

  PATVIRTINTA

   

   

  Aplinkos apsaugos departamento prie

   

   

  Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                 2021-04-22 įsakymu Nr. AD1-132

   

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  KAUNO MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  Bendrosios nuostatos

             

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento Kauno miškų kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) miškų kontrolės departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Departamento nuostatais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais įstatymais ir teisės aktais.

  3. Skyriaus struktūrą ir nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

   

  II skyrius

  SKYRIAUS uždaviniai ir Funkcijos

   

  5. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

   1.  vykdyti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą;

  5.2. koordinuoti miškų kontrolės skyriaus pareigūnų, vykdančių valstybinę miškų kontrolę, veiklą bei teikti metodinę paramą;

  5.3. vykdyti miškų naudojimo leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymosi priežiūrą;

  5.4. kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, susijusią su valstybinių miškų kontrolės pareigūnų veikla;

  5.5. teikti Departamento Miškų kontrolės departamentui pasiūlymus dėl racionalaus miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolės gerinimo.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  6.1. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Miškų kontrolės įstatyme Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą:

   6.1.1. organizuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

  6.1.2. organizuoja žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę;

  6.1.3. organizuoja miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo ir ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę;

  6.1.4. organizuoja 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 vykdymą, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą;

  6.1.5. organizuoja ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

  6.2. analizuoja, koordinuoja Skyriaus atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę;

    6.3. koordinuoja Skyriaus miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kompleksinių patikrinimų vykdymą valdytojų ir naudotojų miškuose;

    6.4. apibendrina Skyriaus pareigūnų patikrinimų medžiagą ir teikia pasiūlymus Departamento Miškų kontrolės departamentui trūkumams pašalinti;

    6.5. apibendrina ir analizuoja informaciją apie neteisėtus miškų kirtimus kontroliuojamos teritorijos miškuose ir teikia informaciją Departamento ir Miškų kontrolės departamento vadovybei; 

    6.6. teikia metodinę ir praktinę paramą valstybinės miškų kontrolės klausimais;

    6.7. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Skyriaus pareigūnų darbą, vykdant valstybinę miškų kontrolę;

    6.8. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;

  6.9. nagrinėja pasiūlymus, skundus ir pareiškimus dėl Skyriaus veiksmų, piliečių prašymus ir skundus miškų kontrolės klausimais;

    6.10. kontroliuoja, kaip Skyriaus pareigūnai taiko įstatymuose nustatytas sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims už miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

    6.11. rengia, nagrinėja ir derina kitų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių parengtus miškų ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus.

   

  III SKYRIUS

  skyriaus teisės

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir pavestas funkcijas, turi šias teises:

  7.1. pagal Skyriaus kompetenciją teikti Miškų kontrolės Departamento vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo ir gerinimo;

  7.2. pagal kompetenciją atstovauti Departamentui kitose institucijose;

  7.3. gauti reikiamą informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių, kitų įstaigų bei organizacijų Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.4. Skyriaus darbuotojai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  7.5. turi kitas įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas teises.

   

  IV SKYRIUS

  skyriaus darbo organizavimas

   

  8. Skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina, darbuotojų darbo apmokėjimą nustato, skatina ir nuobaudas skiria Departamento direktorius.

  9. Skyriaus vedėjas atsako už šiuose nuostatuose nustatytų Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  10. Skyriui vadovauja ir darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. organizuoja Skyriaus darbą;

  11.2. kontroliuoja savalaikį Miškų kontrolės Departamento vadovybės pavedimų vykdymą;

  11.3. vizuoja Skyriaus rengiamus dokumentų projektus miškų apsaugos klausimais;

  11.4. atstovauja Departamentui ar paveda Skyriaus darbuotojams atstovauti kitose institucijose miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

  11.5. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus pareigūnų atliekamo darbo įvertinimo, nuobaudų ar skatinimo jiems skyrimo, gauna iš šių darbuotojų pasiaiškinimus;

  11.6. atsako už Skyriaus veiklą, darbo drausmę ir tvarką;

  11.7. organizuoja Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais ir kontroliuoja jų vykdymą.

  _____________________________

   

   

   

   

 • Klaipėdos miškų kontrolės skyrius
  Tel. Adresas: M. K. Čiurlionio g. 3, 76303 Šiauliai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  [[contacts:]]
  Robertas Paulauskas
  Greta Sausaitytė
  Kristina Stripeikienė
  Artūras Ramukevičius
  Raimondas Šiukšteris
  Arūnas Skirbutas
  Vaidotas Šliogeris

   

   

                                            

  PATVIRTINTA

   

   

  Aplinkos apsaugos departamento prie

   

   

  Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                  2021-04-22 įsakymu Nr. AD1-132

   

   

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  KLAIPĖDOS MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  Bendrosios nuostatos

             

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento Klaipėdos miškų kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) miškų kontrolės departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Departamento nuostatais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais įstatymais ir teisės aktais.

  3. Skyriaus struktūrą ir nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

   

  II skyrius

  SKYRIAUS uždaviniai ir Funkcijos

   

  5. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

   1.  vykdyti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą;

  5.2. koordinuoti miškų kontrolės skyriaus pareigūnų, vykdančių valstybinę miškų kontrolę, veiklą bei teikti metodinę paramą;

  5.3. vykdyti miškų naudojimo leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymosi priežiūrą;

  5.4. kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, susijusią su valstybinių miškų kontrolės pareigūnų veikla;

  5.5. teikti Departamento Miškų kontrolės departamentui pasiūlymus dėl racionalaus miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolės gerinimo.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  6.1. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Miškų kontrolės įstatyme Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą:

   6.1.1. organizuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

  6.1.2. organizuoja žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę;

  6.1.3. organizuoja miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo ir ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę;

  6.1.4. organizuoja 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 vykdymą, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą;

  6.1.5. organizuoja ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

  6.2. analizuoja, koordinuoja Skyriaus atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę;

    6.3. koordinuoja Skyriaus miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kompleksinių patikrinimų vykdymą valdytojų ir naudotojų miškuose;

    6.4. apibendrina Skyriaus pareigūnų patikrinimų medžiagą ir teikia pasiūlymus Departamento Miškų kontrolės departamentui trūkumams pašalinti;

    6.5. apibendrina ir analizuoja informaciją apie neteisėtus miškų kirtimus kontroliuojamos teritorijos miškuose ir teikia informaciją Departamento ir Miškų kontrolės departamento vadovybei; 

    6.6. teikia metodinę ir praktinę paramą valstybinės miškų kontrolės klausimais;

    6.7. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Skyriaus pareigūnų darbą, vykdant valstybinę miškų kontrolę;

    6.8. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;

  6.9. nagrinėja pasiūlymus, skundus ir pareiškimus dėl Skyriaus veiksmų, piliečių prašymus ir skundus miškų kontrolės klausimais;

    6.10. kontroliuoja, kaip Skyriaus pareigūnai taiko įstatymuose nustatytas sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims už miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

    6.11. rengia, nagrinėja ir derina kitų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių parengtus miškų ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus.

   

  III SKYRIUS

  skyriaus teisės

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir pavestas funkcijas, turi šias teises:

  7.1. pagal Skyriaus kompetenciją teikti Miškų kontrolės Departamento vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo ir gerinimo;

  7.2. pagal kompetenciją atstovauti Departamentui kitose institucijose;

  7.3. gauti reikiamą informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių, kitų įstaigų bei organizacijų Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.4. Skyriaus darbuotojai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  7.5. turi kitas įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas teises.

   

  IV SKYRIUS

  skyriaus darbo organizavimas

   

  8. Skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina, darbuotojų darbo apmokėjimą nustato, skatina ir nuobaudas skiria Departamento direktorius.

  9. Skyriaus vedėjas atsako už šiuose nuostatuose nustatytų Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  10. Skyriui vadovauja ir darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. organizuoja Skyriaus darbą;

  11.2. kontroliuoja savalaikį Miškų kontrolės Departamento vadovybės pavedimų vykdymą;

  11.3. vizuoja Skyriaus rengiamus dokumentų projektus miškų apsaugos klausimais;

  11.4. atstovauja Departamentui ar paveda Skyriaus darbuotojams atstovauti kitose institucijose miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

  11.5. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus pareigūnų atliekamo darbo įvertinimo, nuobaudų ar skatinimo jiems skyrimo, gauna iš šių darbuotojų pasiaiškinimus;

  11.6. atsako už Skyriaus veiklą, darbo drausmę ir tvarką;

  11.7. organizuoja Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais ir kontroliuoja jų vykdymą.

  _____________________________

   

   

   

   

 • Panevėžio miškų kontrolės skyrius
  Tel. Adresas: Žvaigždžių g. 21, Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  [[contacts:]]
  Albertas Mikašauskas
  Lina Šimkevičiūtė
  Sigitas Prievelis
  Konradas Vainius
  Aurelijus Subačius
  Gediminas Kunigėlis

   

   

                                            

  PATVIRTINTA

   

   

  Aplinkos apsaugos departamento prie

   

   

  Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                  2021-04-22 įsakymu Nr. AD1-132

   

   

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  PANEVĖŽIO MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  Bendrosios nuostatos

             

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento Panevėžio miškų kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) miškų kontrolės departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Departamento nuostatais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais įstatymais ir teisės aktais.

  3. Skyriaus struktūrą ir nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

   

  II skyrius

  SKYRIAUS uždaviniai ir Funkcijos

   

  5. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

   1.  vykdyti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą;

  5.2. koordinuoti miškų kontrolės skyriaus pareigūnų, vykdančių valstybinę miškų kontrolę, veiklą bei teikti metodinę paramą;

  5.3. vykdyti miškų naudojimo leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymosi priežiūrą;

  5.4. kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, susijusią su valstybinių miškų kontrolės pareigūnų veikla;

  5.5. teikti Departamento Miškų kontrolės departamentui pasiūlymus dėl racionalaus miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolės gerinimo.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  6.1. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Miškų kontrolės įstatyme Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą:

   6.1.1. organizuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

  6.1.2. organizuoja žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę;

  6.1.3. organizuoja miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo ir ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę;

  6.1.4. organizuoja 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 vykdymą, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą;

  6.1.5. organizuoja ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

  6.2. analizuoja, koordinuoja Skyriaus atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę;

    6.3. koordinuoja Skyriaus miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kompleksinių patikrinimų vykdymą valdytojų ir naudotojų miškuose;

    6.4. apibendrina Skyriaus pareigūnų patikrinimų medžiagą ir teikia pasiūlymus Departamento Miškų kontrolės departamentui trūkumams pašalinti;

    6.5. apibendrina ir analizuoja informaciją apie neteisėtus miškų kirtimus kontroliuojamos teritorijos miškuose ir teikia informaciją Departamento ir Miškų kontrolės departamento vadovybei; 

    6.6. teikia metodinę ir praktinę paramą valstybinės miškų kontrolės klausimais;

    6.7. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Skyriaus pareigūnų darbą, vykdant valstybinę miškų kontrolę;

    6.8. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;

  6.9. nagrinėja pasiūlymus, skundus ir pareiškimus dėl Skyriaus veiksmų, piliečių prašymus ir skundus miškų kontrolės klausimais;

    6.10. kontroliuoja, kaip Skyriaus pareigūnai taiko įstatymuose nustatytas sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims už miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

    6.11. rengia, nagrinėja ir derina kitų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių parengtus miškų ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus.

   

  III SKYRIUS

  skyriaus teisės

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir pavestas funkcijas, turi šias teises:

  7.1. pagal Skyriaus kompetenciją teikti Miškų kontrolės Departamento vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo ir gerinimo;

  7.2. pagal kompetenciją atstovauti Departamentui kitose institucijose;

  7.3. gauti reikiamą informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių, kitų įstaigų bei organizacijų Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.4. Skyriaus darbuotojai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  7.5. turi kitas įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas teises.

   

  IV SKYRIUS

  skyriaus darbo organizavimas

   

  8. Skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina, darbuotojų darbo apmokėjimą nustato, skatina ir nuobaudas skiria Departamento direktorius.

  9. Skyriaus vedėjas atsako už šiuose nuostatuose nustatytų Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  10. Skyriui vadovauja ir darbą organizuoja skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. organizuoja Skyriaus darbą;

  11.2. kontroliuoja savalaikį Miškų kontrolės Departamento vadovybės pavedimų vykdymą;

  11.3. vizuoja Skyriaus rengiamus dokumentų projektus miškų apsaugos klausimais;

  11.4. atstovauja Departamentui ar paveda Skyriaus darbuotojams atstovauti kitose institucijose miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

  11.5. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus pareigūnų atliekamo darbo įvertinimo, nuobaudų ar skatinimo jiems skyrimo, gauna iš šių darbuotojų pasiaiškinimus;

  11.6. atsako už Skyriaus veiklą, darbo drausmę ir tvarką;

  11.7. organizuoja Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais ir kontroliuoja jų vykdymą.

  _____________________________

   

   

   

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-23