BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcija

Skyriaus kontaktai

Algimantas Paplauskas
Paulius Gudaitis
Aušra Kondratienė
Kęstutis Lopeta
Kęstutis Valiukevičius

Funkcijos

                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                        Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos                                                                                          direktoriaus
2020-04-08 įsakymu Nr. AD1-111

 

MARIJAMPOLĖS VALDYBOS

KAZLŲ RŪDOS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Marijampolės valdybos (toliau – Valdybos) Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) yra Departamento Valdybos kontrolę atliekantis struktūrinis padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Kazlų Rūdos  ir Šakių rajono savivaldybių teritorijose bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Inspekcijos veiklą koordinuoja ir prižiūri Departamento Marijampolės valdybos viršininkas.

 

II SKYRIUS

 INSPEKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

4. Inspekcijos veiklos tikslai:

4.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę  miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, Kazlų Rūdos ir Šakių rajono savivaldybių teritorijose bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, statybos, vandens ir nuotekų valdymo srityse.

5. įgyvendindama 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, Inspekcija atlieka šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos (išskyrus žuvų išteklių jūrų vandenyse naudojimo kontrolę) bei kitus gamtos išteklius;

5.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;

5.4. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys;

5.5. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys;

5.6. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

5.7. dalyvauja komisijose;

5.8. pagal kompetenciją vykdo valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę gyvosios gamtos apsaugos srityje;

5.9. apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, nustato administracinius teisės pažeidimus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

5.10. analizuoja kontroliuojamos teritorijos aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;

5.11. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

5.12. konsultuoja ūkio subjektus aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;

5.13. atstovauja Departamentui Inspekcijos kompetencijos ribose;

5.14. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus.

 

III SKYRIUS

 INSPEKCIJOS TEISĖS

 

6. Inspekcijos teisės:

6.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją, reikalingą Inspekcijos funkcijoms vykdyti;

6.2. pagal kompetenciją ir Departamento įgaliojimą atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;

6.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, priimti administracinius sprendimus, individualius administracinius aktus.

 

IV SKYRIUS

INSPEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Inspekcijai vadovauja viršininkas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius.

8. Inspekcijos viršininkas:

8.1. organizuoja Inspekcijos darbą ir atsako už tai, kad Inspekcija vykdytų jai pavestas funkcijas;

8.2. atstovauja Inspekcijai organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

8.3. pasirašo Inspekcijos siunčiamus raštus ir kitus dokumentus;

8.4. atsiskaito Valdybos viršininkui už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą bei veiklos rezultatus;

8.5. vykdo kitus vadovybės pavedimus.

9. Kai nėra Inspekcijos viršininko (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Inspekcijos viršininko pareigybė laisva), jį pavaduoja Inspekcijos vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – jį pavaduoja kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

_______________________