Susitarimas su įstaigos vadovu

Atsisiųsti dokumentą

SUSITARIMAS

Dėl pagrindinių kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų su
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos vadovu

2024 m. kovo 7 d.
Vilnius

I. ĮSTAIGOS PASKIRTIS IR VEIKLOS KRYPTYS

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) pagrindinė paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

Departamentas pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės (taršos prevencijos, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, gamintojų / importuotojų pareigų vykdymo, cheminių medžiagų naudojimo ir genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais, genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo kontrolės, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsaugos), gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų likvidavimo koordinavimo ir prevencijos srityse.

Departamentas, siekdamas nurodytų tikslų, vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų; teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą;
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisėtai naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos ir kitus gamtos išteklius, laikosi gamintojų / importuotojų atsakomybę reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
 • vykdo valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę; 
 • nustatyta tvarka vertina aplinkos apsaugos įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai, kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti pažeistą aplinką į buvusią būklę, laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;
 • kontroliuoja, ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už išgaunamus valstybinius gamtos išteklius, ar teisingai apskaičiuoja mokestį už aplinkos teršimą;
 • kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
 • kontroliuoja, ar laikomasi cheminių medžiagų registracijos, pavojingų cheminių medžiagų autorizacijos reikalavimų ir sąlygų, cheminių medžiagų ar preparatų saugos duomenų lapų sudarymo ir pateikimo, informacijos apie chemines medžiagas perdavimo jų tiekimo grandinėje, ataskaitų dėl cheminių medžiagų ir preparatų teikimo, pavojingų cheminių medžiagų, cheminių mišinių ir gaminių gamybos, naudojimo, tiekimo rinkai apribojimų reikalavimų;
 • atlieka aplinkosauginių pranešimų priėmimą, analizę ir valdymą;
 • vertina ir teikia išvadas dėl potencialių pavojingų objektų saugos ataskaitų, pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų likvidavimo planų atitikties aplinkosaugos reikalavimams, vertina įmonių lokalinius teršimo incidentų likvidavimo planus, pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų.
II. VALSTYBĖS LŪKESČIAI IR SIEKIAMI TIKSLAI ĮSTAIGOJE
Aplinkos ministerija tikisi, kad Departamentas vykdys efektyvią rizikos vertinimu grįstą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją ir aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą. Departamentui keliamas lūkestis – užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis,  informacijos, procesų skaitmenizavimą ir atverti Departamentą visuomenei: konsultuoti, įtraukt visuomenę į aplinkai saugų elgesį skatinančias iniciatyvas, siekti  didesnio gyventojų informuotumo aplinkos klausimais ir nepakantumo aplinkos apsaugos srities pažeidimams.
III. TIKSLAI PAGAL VEIKLOS KRYPTIS
1. Užtikrinti efektyvią žalos aplinkai, neleistinos taršos ir neteisėto išteklių naudojimo prevenciją, siekiant mažinti aplinkai padarytos žalos, neleistinos taršos ir neteisėto išteklių naudojimo atvejų skaičių.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Žalos aplinkai ir kitų ekonominių sankcijų mažėjimas1 lyginant su 2022 m., proc. (602 atvejai – 2022; 516 atvejai – 2023).15202530
Departamento atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros, pažangumo indeksas (balai)8,08,48,89,1
2. Užtikrinti Departamento valdomų duomenų ir procesų skaitmenizavimą, atvėrimą ir sklaidą, siekiant vykdyti efektyvią aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. 
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Ūkio subjektų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatus įforminančių dokumentų skaitmeninimas, proc.100100100100
Departamento teikiamų administracinių paslaugų skaitmenizavimas, (lyginant su 2023 – 0%), proc.4080100100
3. Vykdyti visuomenės narių konsultavimą aplinkos klausimais, užtikrinti visuomenės įtrauktį į aplinkai saugų elgesį skatinančias iniciatyvas, siekiant didesnio aplinkosauginio informuotumo ir nepakantumo aplinkos apsaugos srities pažeidimams.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Atliktas klientų pasitenkinimo Departamento teikiamomis viešosiomis ir konsultavimo paslaugomis pasitenkinimo tyrimas, vnt.1---
Klientų pasitenkinimo Departamento teikiamomis viešosiomis ir konsultavimo paslaugomis augimas, proc.-101010
4. Užtikrinti Departamento darbuotojų kompetencijų augimą.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Naujai priimtų į pareigas aplinkos apsaugos pareigūnų įvadinių mokymų (teorinių ir praktinių) ir tęstinių mokymų organizavimo užtikrinimas, proc. 100100100100
Tęstinis aplinkos apsaugos pareigūnų kompetencijų ugdymas, proc.95959595
5. Užtikrinti kibernetinį saugumą įstaigoje integruojant jį į informacinių sistemų tęstinumo užtikrinimo, rizikų, incidentų valdymo ir duomenų saugos politikas ir procesus.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Kibernetinio saugumo priemonių, numatytų rizikų valdymo plane, įgyvendinimas, proc.70758085
Informacinių sistemų veikimas atstatytas laiku per nustatytus terminus, proc.98999999
Asmeniškai vadovo baigti strateginio lygmens kibernetinio saugumo mokymai, vnt.1---
Darbuotojų kibernetinės saugos kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų išklausiusių kursus), proc.65758595
Atlikti Informacinių sistemų (IS) veiklos tęstinumo valdymo planų išbandymai.Atlikti bent vienos IS veiklos tęstinumo valdymo plano bandymą75 proc.
visų turimų IS atlikti veiklos tęstinumo bandymai
90 proc.
visų turimų IS atlikti veiklos tęstinumo bandymai
90 proc.
visų turimų IS atlikti veiklos tęstinumo bandymai
IV. VEIKLOS TVARUMO TIKSLAI
Darnus vystymasis
Įstaigos veikla prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir jų uždavinių įgyvendinimo.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Įstaigos metinio veiklos plano priemonių ir veiksmų dalis susieta su darnaus vystymosi tikslais, proc.-808080
Aplinkosauga
Mažinti įstaigos poveikį klimatui ir aplinkai, siekiant efektyvaus išteklių naudojimo visose įstaigos veiklos srityse.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Parengtas ir paviešintas įstaigos klimato neutralumo planas iki 2028 m., vnt.1---
Atliekama plano vykdymo stebėsena.--Parengta ir paviešinta plano vykdymo tarpinė ataskaita-
Plano įvykdymas, proc.--50-
Socialinė atsakomybė
Sukurti darbo aplinką, kurioje būtų užtikrinamas sąžiningas ir konkurencingas atlygis už atliktą darbą, lygios galimybės ir skatinamas aukštas darbuotojų įsitraukimas, užtikrinant jų motyvaciją.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Darbuotojų, kurie teigiamai vertina psichologinį klimatą, dalies didėjimas, lyginant su praėjusio tyrimo rezultatais (pagal VRM atliekamą ar analogišką tyrimą), proc.--2-
Darbuotojų įsitraukimo vertinimas lyginant su praėjusio tyrimo rezultatais (vertinamas įsitraukimo į darbą indekso balais dalies didėjimas pagal VRM arba analogišką tyrimą)--0,10-
Darbuotojų, kurie teigiamai vertina skatinimo ir motyvavo sistemą, dalies didėjimas, lyginant su praėjusio tyrimo rezultatais (pagal VRM  atliekamą ar analogišką tyrimą), proc.--2-
Valdysena
Užtikrinti veiklos vykdymą pagal aukščiausius etikos, skaidrumo, antikorupcijos,  standartus.
Rodiklis (-iai)2024202520262027
Atliktas atsparumo korupcijai lygio nustatymas pradinei reikšmei nustatyti, vnt.1---
Atsparumo korupcijai lygio teigiamas augimas, lyginant su 2024 m., proc.-51010
V. RIZIKŲ VALDYMAS

Tikimasi, kad Departamento vadovas nustatys veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, kuri padės užtikrinti įstaigos veiklos teisėtumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių tikslų įgyvendinimą ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. 

Išskiriamos svarbiausios rizikos:

 • rizika dėl žmogiškųjų resursų trūkumo ar nepakankamos jų kvalifikacijos Departamente, galinčių sukelti veiklos sutrikimą, tikslų ir uždavinių pasiekimo vėlavimą ar neįvykdymą.
 • rizika dėl reikalingų informacinių sistemų (toliau – IS) nebuvimo (dalies duomenų apdorojimo rankiniu būdu), turimų IS gedimo (išorinio įsilaužimo), galinčio sutrikdyti įstaigos darbą, asmenų aptarnavimą, duomenų nutekinimą.
 • rizika dėl kitų valstybės institucijų valdomų duomenų nepakankamo ir nesavalaikio skaitmenizavimo, kuris gali trukdyti tinkamą rizikos vertinimą. 

Tikimasi, kad Departamento vadovas vykdys apgalvotą ir motyvuojančią personalo valdymo politiką, siekdamas užtikrinti pakankamo kvalifikuoto personalo buvimą, rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, skaidrios darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvavimo sistemos palaikymu.

Tikimasi, kad Departamento vadovas tinkamai rūpinsis IS atnaujinimu, saugumu, sklandaus jų veikimo užtikrinimu skirdamas pakankamus materialinius ir finansinius resursus, samdydamas kvalifikuotus atsakingus darbuotojus, nustatydamas ir patvirtindamas vidines tvarkas, metodikas ir procedūras, užtikrinančias sėkmingą IS funkcionavimą.

1 Nulemtas efektyvesnės prevencinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant ūkio subjektų ir kitų fizinių ir juridinių asmenų konsultavimu, metodinės pagalbos teikimu.

Atnaujinimo data: 2024-03-20