Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykius, taip pat Departamento nuostatus ir kitus Departamento veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.3. turėti darbo patirtį dirbant su finansų valdymo ir apskaitos sistema „Navision“, darbo užmokesčio apskaitos sistema „Stekas“;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
4.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti komandoje ir savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus susijusius finansų valdymo klausimais;
5.2. koordinuoja Departamento finansinius dokumentus/informaciją, ją sutikrina ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
5.3. koordinuoja (rengia) su finansų valdymu ir kontrole susijusias ataskaitas pagal priskirtą sritį;
5.4. atlieka analizę, susijusią su darbo užmokesčio apmokėjimu;
5.5. bendradarbiauja su valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, Finansų skyriaus vedėju ir kitais Departamento darbuotojais, sprendžiant bendrus finansų, buhalterinės apskaitos ir kontrolės klausimus;
5.6. pagal poreikį teikia informaciją skyriaus vedėjui Departamento finansinei analizei atlikti, ataskaitoms sudaryti;
5.7. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;
5.8. atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę darbo užmokesčio panaudojimo kontrolę;
5.9. vykdo asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui panaudojimo kontrolę, bendradarbiauja su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru darbo užmokesčio skaičiavimo, dokumentų priėmimo, sutikrinimo, perdavimo klausimais;
5.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.