Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO PARATĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą geografijos, biochemijos, aplinkos inžinerijos, biologijos, ekologijos, aplinkotyros arba teisės krypties ir ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą,  raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;
2.2. rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;
2.3. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
2.4. prižiūri arba prireikus koordinuoja metinių aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų įgyvendinimą;
2.5. prižiūri arba prireikus koordinuoja Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimą;
2.6. prižiūri arba prireikus koordinuoja prevencinės veiklos įgyvendinimą;
2.7. dalyvauja Departamento veiklos bei kitų ataskaitų rengime;
2.8. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai Skyriaus vedėjo pareigybė laisva;
2.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.