Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVO PAVADUOTOJUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Departamento struktūrinių padalinių, organizuojančių ir vykdančių valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę veiklos organizavimas, vidaus administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

9. Prireikus vadovauja įstaigai.

10. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

11. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

13. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

15. Organizuoja ir koordinuoja fizinių ir juridinių asmenų valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Departamento kontroliuojamoje teritorijoje dėl teisės aktų reikalavimų laikymosi naudojant ir atkuriant gamtos išteklius, vykdant aplinkos apsaugos reikalavimus.

16. Koordinuoja struktūrinių Departamento padalinių veiklos, kontrolės planų ir programų parengimą ir įgyvendinimą.

17. Koordinuoja ir dalyvauja rengiant Departamento valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės veiklos, planų ir programų įgyvendinimo rezultatų analizes ir ataskaitas, jas teikia direktoriui.

18. Pagal kompetenciją organizuoja pranešimų ir skundų nagrinėjimą.