Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO

APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Aplinkai saugaus elgesio skatinimo skyrius (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas (toliau – Darbuotojas), dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir jos įstaigų veiklą ir susijusiais su tiesioginių pareigų atlikimu;

3.3. išmanyti teisės aktų projektų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

3.4. mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, gebėti nustatyti problemas bei rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;

3.5. turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas;

3.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu. 

 

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

                     

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. vykdo ir įgyvendina kokybišką ir efektyvų Departamento kontroliuojamų ūkio subjektų ir kitų asmenų švietimą ir informavimą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

4.2. pagal kompetenciją atlieka Departamento vykdomos aplinkai saugaus elgesio skatinimo veiklos analizę, vertinimą ir rengia pasiūlymus dėl švietimo ir informavimo tobulinimo bei koordinuoja, atlieka pažangių švietimo ir informavimo priemonių įgyvendinimą;

4.3. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie aplinkai saugaus elgesio skatinimo veiklą Departamente;

4.4. pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl aplinkai saugaus elgesio skatinimo veiklos Departamente tobulinimo;

4.5. bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, siekiant formuoti vieningą aplinkai saugaus elgesio skatinimo praktiką;

4.6. atlieka aplinkai saugaus elgesio skatinimo informacijos priežiūrą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje;

4.7. analizuoja ūkio subjektų apklausos apie Departamento aplinkai saugaus elgesio skatinimo veiklos rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;

4.8. rengia, apibendrina, pateikia informavimo priemonėmis informaciją, mokomąją medžiagą, skirtą Departamento kontroliuojamiems ūkio subjektams ir kitiems asmenims, žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, oro, augalijos, gyvūnijos, miško bei kitų gamtos išteklių naudojimo, apsaugos, atkūrimo, įveisimo teisės aktų taikymo, įgyvendinimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir pažeidimų prevencijos klausimais;

4.9. organizuoja, koordinuoja ir vykdo Departamento aplinkosaugines prevencines veiklas, rengia ir vykdo švietimo ir pažeidimų prevencijos programas, kuriomis siekiama, kad asmenys savanoriškai laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

4.10. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

4.11. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Departamento bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

4.12. teikia informaciją dėl viešųjų pirkimų poreikio atsakingiems asmenims;

4.13. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse aplinkai saugaus elgesio skatinimu, klausimais;

4.14. padeda Departamento vadovybei spręsti pagal kompetenciją priklausančius klausimus;

4.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus, susijusius su aplinkai saugaus elgesio skatinimu, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

4.16. šias pareigas einantis darbuotojas pavaldus Skyriaus vedėjui.