Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

        
7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

        
17. Rengia prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, planus ir atlieka jų įgyvendinimo stebėseną.
18. Atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę  bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti.
19. Atlieka tyrimus (apklausas), kaip ūkio subjektai vertina Departamento veiklą, apibendrina gautus rezultatus.
20. Nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones.

        
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

        
    V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
22.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
22.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
22.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:

22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
22.8. darbo patirties trukmė – 1 metai. 


23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).