Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                       Aplinkos apsaugos departamento

                                                                                                       prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                       2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-277

 

KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS

ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;

3.3. turėti 2 m. ryšių su visuomene srityje įgyvendinimo patirties;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.6. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

3.7. savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

3.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kaupia, sistemina, rengia informaciją, pranešimus ir straipsnius apie Departamento veiklą;

4.2.  padeda Departamento vadovybei spręsti Departamento kompetencijai priklausančius klausimus;

4.3. teikia informaciją, atspindinčią Departamento vadovų poziciją įvairiais Departamento veiklos klausimais, visuomenei ir žiniasklaidai;

4.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento veiklos viešinimo strategiją bei programas;

4.5. įgyvendina Departamento vidaus ir išorės komunikacijos projektus;

4.6. rengia atsakymų projektus į paklausimus pagal kompetenciją;

4.7. atstovauja Departamentui komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;

4.8. atstovauja Departamentui kitose Lietuvos ir užsienio institucijose ar jų organizuojamuose renginiuose viešųjų ryšių klausimais;

4.9. bendradarbiauja su Departamento administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Departamento veiklą;

4.10. įgyvendina pokyčių komunikaciją Departamente;

4.11. atnaujina Departamento interneto svetainės turinį pranešimais apie Departamento darbą ir aplinkosauginius įvykius;

4.12. planuoja ir organizuoja su komunikacijos funkcijomis susijusius renginius, kaip kad žiniasklaidos spaudos konferencijas ir pan.; prisideda prie vidinės komunikacijos renginių organizavimo;

4.13. teikia informaciją dėl viešųjų pirkimų poreikio atsakingiems asmenims;

4.14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;

4.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus;

4.16. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.