Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Aplinkos apsaugos departamento prie

                                                                              Aplinkos ministerijos direktoriaus 

                                                                             2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-282

            

 

KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS

ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

 PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;

3.3. turėti ne trumpesnę kaip 2 m. žurnalistikos arba darbo viešųjų ryšių srityje patirtį;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.6. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

3.7. savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

3.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

3.10. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

           

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teikia informaciją, atspindinčią Departamento vadovų poziciją įvairiais Departamento veiklos klausimais, visuomenei ir žiniasklaidai;

4.2. konsultuoja viešųjų ryšių klausimais;

4.3. įgyvendina Departamento vidaus ir išorės komunikacijos projektus;

4.4. apdoroja (arba koordinuoja apdorojimą) su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją;

4.5. įgyvendina pokyčių komunikaciją Departamente;

4.6. kaupia, sistemina, rengia informaciją, pranešimus ir straipsnius apie Departamento veiklą;

4.7.  organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose;

4.8. planuoja ir organizuoja su komunikacijos funkcijomis susijusius renginius, kaip kad žiniasklaidos spaudos konferencijas ir pan.; prisideda prie vidinės komunikacijos renginių organizavimo;

4.9. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

4.10. rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais;

4.11. rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą;  

4.12. bendradarbiauja su Departamento administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Departamento veiklą;   

4.13. atstovauja Departamentui kitose institucijose ar jų organizuojamuose renginiuose viešųjų ryšių klausimais;

4.14. atstovauja Departamentui komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;  

4.15. teikia informaciją dėl viešųjų pirkimų poreikio atsakingiems asmenims;

4.16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;

4.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus; 

4.18. yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.