Pareigų aprašymas Spausdinti

                  PATVIRTINTA

                   Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                  2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-285

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO

DEPARTAMENTO KONSULTAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PareigYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Konsultavimo skyriaus (toliau- Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti  aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą ir asmenų konsultavimą;

3.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento konsultavimo strategiją;

4.2. pagal kompetenciją vykdo asmenų konsultavimo Departamente nustatytą tvarką;

4.3. padeda organizuoti ir įgyvendinti konsultavimo veiklą Departamente;

4.4. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie konsultavimo veiklą Departamente;

4.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl konsultavimo veiklos tobulinimo;

4.6. bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, siekiant formuoti vieningą konsultavimo sistemą;

4.7. atlieka konsultacijų rengimą, jų vertinimą, atranką viešinimui Departamento interneto svetainėje;

4.9. atlieka konsultacijų priežiūrą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje;

4.10. pagal kompetenciją teikia Departamento vadovybei siūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama veiklos priežiūros našta ūkio subjektams;

4.11. pagal kompetenciją nagrinėja Departamento, Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

4.12. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse konsultavimo klausimais;

4.13. padeda Departamento vadovybei spręsti pagal kompetenciją priklausančius klausimus;

4.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus susijusius su konsultavimu;

4.15. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.