Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA                                                                             Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus

2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-281

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO

DEPARTAMENTO KONSULTAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PareigYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Konsultavimo skyriaus (toliau- Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas specialistų grupei.

2.  Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos kontrolės srityje;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  asmenų konsultavimą;

3.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.6. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

          4.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento konsultavimo strategiją;

          4.2. vykdo asmenų konsultavimą Departamente nustatyta tvarka;

          4.3. padeda organizuoti ir įgyvendinti konsultavimo veiklą Departamente;

          4.4. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie konsultavimo veiklą Departamente;

          4.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl konsultavimo veiklos tobulinimo;

          4.6. bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, siekiant formuoti vieningą konsultavimo sistemą;

          4.7. atlieka konsultacijų rengimą, jų vertinimą, atranką viešinimui Departamento interneto svetainėje;

          4.8. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pagal kompetenciją pateiktus spręsti klausimus, rengiamus dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

          4.9. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse konsultavimo klausimais;

          4.10. padeda Departamento vadovybei spręsti pagal kompetenciją priklausančius klausimus;

          4.11. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus susijusius su konsultavimu;

          4.12. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.