Pareigų aprašymas Spausdinti

 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

    IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Koordinuoja Departamento metinių patikrinimų planų rengimą, rengia metinius veiklos, prioritetinių priemonių ir kitus planus.
12. Atlieka Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus turimų išteklių efektyvaus valdymo srityje bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
14.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
14.3. studijų kryptis – teisė (arba);
14.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:

14.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
14.6. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;
14.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.