Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 KOMUNIKACIJOS IR APLINKAI SAUGAUS ELGESIO SKATINIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir asmenų konsultavimą;

3.3. turėti 1 m. vadovaujamo darbo patirties;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

3.6. gebėti planuoti ir organizuoti Departamento veiklą;

3.7. gebėti organizuoti ir valdyti komunikacijos, konsultavimo bei švietimo procesus;

3.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

   4.1. planuoja ir organizuoja Departamento darbą, priima su jo veikla susijusius sprendimus;

4.2. atsako už Departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

4.3. vadovauja AAD komunikacijos strategijos plano, komunikacijos veiksmų plano rengimui, teikia ataskaitas apie šių planų įvykdymą bei teikia kitas ataskaitas AAD vadovybei, teikia siūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginiam veiklos planui;

4.4. AAD direktoriui pavedus, atstovauja AAD santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, bendraujant su žiniasklaida, organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais, rengiant straipsnius ir reportažus aplinkos apsaugos temomis;

4.5. organizuoja informacijos, atspindinčios AAD vadovybės poziciją įvairiais AAD veiklos klausimais, pateikimą visuomenei ir žiniasklaidai;

4.6. organizuoja su kitais AAD padaliniais rengiamos oficialios informacijos teikimą bei jos platinimą spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, koordinuoja ir kontroliuoja AAD darbuotojų teikiamą informaciją žiniasklaidai;

4.7. koordinuoja ir organizuoja vieningos konsultavimo ir informavimo praktikos taikymą AAD, naudodamas informacinių technologijų, organizacines bei valdymo priemones ir remdamasis kitų institucijų gerąja praktika;

4.8. pagal Departamento kompetenciją organizuoja AAD intraneto ir interneto svetainių priežiūrą ir administravimą, užtikrina nuolatinį informacijos atnaujinimą konsultacijų medyje, dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų skiltyje;

4.9. organizuoja, koordinuoja ir vykdo AAD aplinkosaugines veiklas, prevencinę veiklą, rengia ir vykdo švietimo bei aplinkos apsaugos pažeidimų prevencijos programas, analizuoja bei apibendrina jų rezultatus;

4.10. atstovauja AAD komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais; planuoja, koordinuoja bei organizuoja seminarų aplinkos apsaugos klausimais vedimą;

4.11. rengia ir teikia pasiūlymus su AAD veikla susijusiais klausimais;

4.12. esant poreikiui, pagal kompetenciją teikia išvadas ir konsultuoja AAD darbuotojus, bendradarbiauja su AAD administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie AAD veiklą;

4.13. vykdo kitus AAD vadovybės pavedimus, susijusius su visuomenės informavimu, konsultavimu, švietimu aplinkos apsaugos klausimais ir AAD įvaizdžio formavimu;

4.14. valdo Departamento žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;

4.15. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus AAD direktoriui.