Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais administracinių bylų registravimo ir tvarkymo taisykles, vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdymui procedūras, civilinių bylų formavimo, tvarkymo ir saugojimo reikalavimus ir jų nuostatas mokėti taikyti savo darbe;

3.3. išmanyti dokumentų tvarkymo bei apskaitos, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu, biuro technika (kopijavimo, skenavimo, fakso aparatais ir kt.), kompiuterinėmis programomis;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAVALDUMAS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Teisės departamento darbuotojams padeda rengti raštus, medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kitiems fiziniams, juridiniams asmenims, pareiškimams/prašymas/ skundams ar atsiliepimams teikti administracinėse ir civilinėse bylose;

4.2. kelia dokumentus (teismo įsakymus, vykdomuosius raštus (piniginio ir nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus) į Antstolių informacinę sistemą (Elektroninių vykdomųjų bylų portalas);

4.3. veda duomenis ir informaciją į registrus dėl piniginių įplaukų administracinių teisės pažeidimų/nusižengimų (kai priteisiama žala nutarimu), administracinėse ir civilinėse bylose ir toliau juos tvarko;

4.4. veda civilinių, administracinių, administracinių nusižengimų bylų, baudžiamųjų bylų ir ikiteisminių tyrimų dėl aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ar kitų nusikalstamų veikų, kuriuose proceso šalis Departamentas, apskaitą;

4.5. veda bei papildo naujais duomenimis duomenų suvestinę dėl Departamento pareikštų kreditorinių reikalavimų teismuose;

4.6. rengia Teisės departamento ataskaitų projektus (renka informaciją iš padalinių, apibendrina gautą informaciją, filtruoja ataskaitas iš registrų ir kt.), teikia finansines ataskaitas Finansų skyriui apie priskaičiuotas, sumokėtas ir išieškotas žalas, baudas;

4.7. nustatyta tvarka ir laiku sudaro Teisės departamento registrų sąrašą, dokumentacijos planą, jų papildymus, naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktų projektus, organizuoja Teisės departamento archyvinių bylų tvarkymą;

4.8. administruoja Departamento internetinio tinklapio „Darbuotojams“ skiltį pagal Teisės departamentui priskirtą kompetenciją, teikia informaciją ir pasiūlymus Teisės departamento direktorei dėl šios rubrikos tobulinimo, informacijos papildymo ar atnaujinimo poreikio;

4.9. supažindina Departamento darbuotojus su viešai paskelbtais teisės aktų pakeitimais, susijusiais Departamento kompetencijai priskirta veikla;

4.10. vykdo kitus su Teisės departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento veiklos tikslai.

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.