Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

 

2022 m. vasario 25 d. įsakymu  Nr. AD1-59

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

PERSONALO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

7. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir  motyvacijos sistemą.

10. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą.

11. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą.

12. Rengia ir teikia informaciją vidutinio sudėtingumo personalo valdymo klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

17. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo  klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

 

 

19. Organizuoja studentų praktikos atlikimą 5.1 p. nurodytuose struktūriniuose padaliniuose.

20. Teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui su personalo administravimu ir valdymu susijusią informaciją, prireikus koordinuoja šios informacijos rengimą ir teikimą.

 

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;