Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                                          Aplinkos apsaugos departamento

                                                                                                                          prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                                          2022 m. gegužės 23 d. įsakymu

                                                                                                                          Nr. AD1-144

                                                                                         

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

PERSONALO SKYRIAUS  

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis arba jam prilygintą aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (ar jam prilygintą);

3.2. turėti 1 metų darbo patirties dirbant su dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, raštvedybą, teisės aktų rengimo taisykles;

3.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu,  būti susipažinusiam su Dokumentų valdymo bendrąja informacine sistema (toliau – DBSIS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. siekdamas įdiegti DBSIS, savarankiškai ar bendradarbiaudamas su sistemos kūrėjais, optimizuoja sistemos parametrus;

4.2. užtikrina patikimą DBSIS platformos veikimą atliekant konfigūravimo darbus pagal savo kompetenciją, taip pat administruoja DBSIS, prireikus koordinuoja administravimą;

4.3.  rengia ir teikia pasiūlymus su DBSIS įgyvendinimu ir tobulinimu susijusiais klausimais;

4.4. vykdo DBSIS veiklos atkūrimą incidentų ir kitais atvejais; 

4.5. konsultuoja su DBSIS susijusiais klausimais;

4.6. apmoko Departamento archyvaro funkcijas atliekantį darbuotoją dirbti ir administruoti  DBSIS;

4.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su DBSIS susijusius pavedimus;

4.8. vyriausiasis specialistas savo veikloje atskaitingas Skyriaus patarėjui;

4.9. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________