Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO

GAMTOS IŠTEKLIŲ APSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PareigYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Aplinkos kokybės departamento Gamtos išteklių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto (toliau – Darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gamtos išteklių būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

3.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, GIS, VDVIS;

3.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti atitinkamas išvadas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.5. turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. dalyvauja organizuojant ir vykdant prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
 2.  pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams, taršos prevencijos klausimais, teikimą;
 3.   ruošia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
 4.  pagal kompetenciją teikia Departamento administracijos padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose, rengia ir dalyvauja rengiant kontrolinius klausimynus;
 5.  pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
 6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
 7. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 8. koordinuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Aplinkos apsaugos agentūrai;
 9. organizuoja duomenų rinkimą apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus ir jų teikimą Aplinkos ministerijai;
 10. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 11. organizuoja ir koordinuoja asmenų, ketinančių tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, mokymą;
 12. organizuoja ir vykdo neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų gamybą; organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;
 13. kaupia informaciją apie neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, analizuoja jų veiklos rezultatus;
 14. vykdo neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbų valdymo sistemos priežiūrą ir kontrolę;
 15. organizuoja ir koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių bendruomenės veiklą;
 16. organizuoja ir koordinuoja asmenų, ketinančių tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, įtraukimą į aplinkosauginę veiklą;
 17. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo pavedimus.