Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. AD1-10

                                                                                         

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

PERSONALO SKYRIAUS  

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis arba jam prilygintą aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (ar jam prilygintą);

3.2. turėti 1 metų archyvinio darbo patirtį;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, raštvedybą, teisės aktų rengimo taisykles, archyvinių dokumentų rengimą, tvarkymą, saugojimą ir apskaitos organizavimą, jų perdavimą valstybės archyvui;

3.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (toliau – VDVIS),  Elektroninio archyvo informacine sistema (toliau   EAIS), mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis;

3.6. žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dokumentų archyvavimo, dokumentų valdymo kausimais bei teikia pasiūlymus VDVIS tvarkymo ir naudojimo klausimais;

4.2. organizuoja Departamento archyvinių dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, priima iš Departamento struktūrinių padalinių baigtus atitinkamų raštvedybinių metų dokumentus. Kontroliuoja saugomų dokumentų būklę archyve, esant būtinumui, organizuoja jų atkūrimą, užtikrina, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos;

4.3. tikrina perduodamų į archyvą bylų formavimo bei įforminimo teisingumą;

4.4. rengia, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, dokumentų naikinimo, dingusių dokumentų (bylų) aktus, aktus dėl dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui, atlieka dokumentų vertės ekspertizę;

4.5. teikia bylų apyrašų duomenis derinti kartu su to laikotarpio pažyma apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;

4.6. rengia atsakymus į gaunamus raštus, susijusius su archyve saugomomis bylomis bei dokumentais, archyvines pažymas apie darbo stažą, išduoda dokumentų kopijas, nuorašus turimų archyve dokumentų pagrindu;

4.7. nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją apie archyve saugomus dokumentus (bylas), išduoda dokumentus (bylas), patvirtintas jų kopijas;

4.8. tvirtina dokumentų kopijas, tiek kiek tai reikalinga tiesiogiai priskirtų funkcijų vykdymui;

4.9. rengia ir derina per EAIS su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba kasmetinį dokumentacijos plano projektą, dokumentacijos plano papildymų sąrašo projektą, rengia bylų suvestines, prižiūri sudaromų dokumentacijos plane nurodytų bylų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

4.10. vykdo  aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pažymėjimų blankų saugojimą, spausdinimą ir apskaitą;

4.11. pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja darbo grupių darbe;

4.12. vykdo kitas su Departamento  archyviniais dokumentais susijusias užduotis;

4.13. rengia Skyriaus bylas archyvavimui;

4.14. administruoja VDVIS;

4.15. koordinuoja, organizuoja pasibaigusio saugojimo bylų naikinimą; 

4.16. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Departamento darbuotojams dokumentų rengimo, dokumentų archyvavimo klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;

4.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;

4.18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;

4.19. vyriausiasis specialistas savo veikloje atskaitingas Skyriaus patarėjui;

4.20. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

______________________________