Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO

taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PareigYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Aplinkos kokybės departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto (toliau – Darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

3.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MKIIS, GIS, VDVIS;

3.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti atitinkamas išvadas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.5. turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. dalyvauja organizuojant ir vykdant prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
  2.  pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams, taršos prevencijos klausimais, teikimą;
  3. pagal kompetenciją atlieka pažeistų (užterštų, išdegintų, užlietų, iškastų ir t. t.) gamtinių teritorijų komponentų (taip pat ir miško žemėje), atliekų (lauko saugojimo aikštelėse) ploto, tūrio, taškų aukščio, pakrančių apsaugos juostų (pločio, šlaito polinkio kampo nustatymo) GPS (angl. Global Positioning System – geografinės padėties nustatymo sistemoje) matavimus, teikia matavimų duomenis;
  4.  pagal kompetenciją teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
  5.   ruošia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  6.  pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose, rengia ir dalyvauja rengiant kontrolinius klausimynus;
  7.  pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
  8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  9. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  10. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo pavedimus.