Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO

GAMTOS IŠTEKLIŲ APSAUGOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖSTARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.

3. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

7. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

12. Teisės aktų nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir taiko poveikio priemones, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

13. Organizuoja ir koordinuoja asmenų, ketinančių tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, mokymą; organizuoja ir vykdo neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų gamybą; organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą; kaupia informaciją apie neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, analizuoja jų veiklos rezultatus.

14 Organizuoja, koordinuoja ir vykdo Departamento pareigūnų mokymus dėl psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo panaudojimo; organizuoja, koordinuoja ir vykdo pareigūnų pasirengimo veikti situacijose susijusiose su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo panaudojimu tikrinimą;.

15. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys

laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir

gamtos išteklių naudojimą.

16 . Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).