Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius  valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą ir darbo teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, personalo valdymo informacinėmis sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. teikia siūlymus Skriaus vedėjui dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, padeda Departamento padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente;
2.2. sudaro Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų  metinius mokymo planų projektus, rengia ataskaitas apie mokymo planų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
2.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
2.4. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų rengimą, konsultuoja ir vertina ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir specialiąsias veiklos sritis, kitus reikalavimus;
2.5. konsultuoja valstybės tarnautojus dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo;
2.6. teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau-Centras) informaciją apie konkurso ar atrankos datą, laiką ir vietą, konkurso ar atrankos komisijos narių sąrašą; teikia Centrui motyvuotus sprendimus atšaukti konkursus ar atrankas;
2.7. teikia Centrui informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo, įspėjimo nutraukti darbo sutartį ar panaikinti pareigybę, pavadavimo, siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį, priedų, priemokų, pašalpų, vienkartinių išmokų skyrimo, viršvalandinio darbo, atostogų grafiko projektui ir kt. klausimais parengti;
2.8. teikia informaciją ir (ar) dokumentus Centrui dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo stažo Departamente ir valstybės tarnautojų stažo valstybės tarnyboje papildomoms atostogoms gauti skaičiavimo;
2.9. teikia informaciją ir (ar) dokumentus Centrui dėl nepanaudotų atostogų kompensacijoms gauti skaičiavimo, dėl papildomų lengvatų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, auginantiems vaikus;
2.10. tikrina ir vizuoja Centro personalo administratorių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
2.11. tikrina ir vizuoja Departamento darbuotojų pateiktus prašymus personalo klausimais;
2.12. organizuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pažymėjimų išdavimą, tvarko pažymėjimų apskaitą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų perdavimą naikinimui;
2.13. skaičiuoja ir tikslina valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
2.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais, teikia konsultacijas personalo klausimais Departamento padaliniams;
2.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;
2.16. pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.