Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
    2022 m. sausio 20 d. įsakymu  Nr. AD1-26

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

     II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Veiklos planavimas.
4. Sprendimų įgyvendinimas.
5. Stebėsena ir analizė.

    III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


6. Skyriaus darbo organizavimas.
7. Sprendimų įgyvendinimas Departamento veiklos planavimo, organizavimo ir vertinimo srityse.
8. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės organizavimas ir koordinavimas, veiklos analizė ir vertinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

            
  9 . Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
16. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

18. Koordinuoja Departamento vykdomos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimą, organizuoja Departamento patikrinimų, metinių veiklos, prioritetinių priemonių ir kitų planų rengimą.
19. Koordinuoja prevencinės veiklos, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, Departamente organizavimą.
20. Organizuoja Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, turimų išteklių efektyvaus valdymo srityje bei rengia išvadas ir pasiūlymus jų veiklos kokybei bei naudingumui gerinti.
21. Organizuoja tyrimus (apklausas), kaip ūkio subjektai vertina Departamento veiklą, analizuoja gautus rezultatus, teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo.
atlieka pokyčių analizę.
22. Organizuoja Departamento veiklos bei kitų ataskaitų rengimą, analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą, atlieka pokyčių analizę.
23. Nagrinėja gyventojų ar kitų valstybinių institucijų skundus dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo ir rengia atsakymus.            
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                        V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
25.2. studijų kryptis – teisė (arba);
25.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
25.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
arba:

25.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
25.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
25.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 


26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).