Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

 

2022 m. vasario 25 d. įsakymu  Nr. AD1-60

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

PERSONALO SKYRIAUS

 VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

18. Pagal kompetenciją atlieka departamento padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę.

19. Padeda departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo politiką, personalo motyvacijos sistemą, formuoti personalo mokymų prioritetus.

20. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir departamento padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus.

21. Kartu su kitais departamento padaliniais pagal kompetenciją, kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo departamente.

 

 

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

23.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

23.4. studijų kryptis – teisė;

arba:

 

23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.6. darbo patirtis – personalo srities patirtis;

23.7. darbo patirties trukmė – 3 metai.