Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, su AAD nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
4.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.7. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti skyriaus darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
5.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
5.3. atsiskaito Administravimo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
5.4. teikia Administravimo departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;
5.5. nustatyta tvarka vizuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
5.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina jam pavaldžių valstybės tarnautojų  tarnybinę veiklą ir atlieka darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį veiklos vertinimą;
5.7. rengia metinius Skyriaus darbo planus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
5.8. padeda Departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo politiką, personalo motyvacijos sistemą, formuoti personalo mokymų prioritetus;
5.9. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
5.10. pagal kompetenciją atlieka Departamento padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Departamento padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
5.12. pagal kompetenciją padeda Departamento direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kartu su kitais Departamento padaliniais pagal kompetenciją, kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo Departamente;
5.13. organizuoja ir užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą Departamente, Departamento dokumentacijos plano projekto parengimą;
5.14. Departamento vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus ir rengia įstaigos vadovui išvadų projektus;
5.15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
5.16. metodiškai vadovauja ir nustatyta tvarka teikia konsultacijas personalo klausimais Departamento padaliniams;
5.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.