Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacijos teikimą valstybės institucijose, visuomenės informavimą, lietuvių kalbos vartojimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, asmenų aptarnavimą bei kitus su pavestų funkcijų vykdymu susijusius teisės aktus; 
3.2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

    
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. administruoja dokumentus;
4.2. apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją;
4.3. prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą;
4.4. rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais;

4.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo;

4.6. administruoja Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (toliau - DBSIS), E. pristatymo sistemą, elektroninį paštą [email protected], metodiškai vadovauja ir teikia konsultacijas įstaigos darbuotojams DBSIS naudojimo klausimais;
4.7. konsultuoja asmenis jiems atvykus į įstaigą bei telefonu;
4.8. organizuoja ir užtikrina tolygų darbo krūvių paskirstymą tarp dokumentų registratorių regionuose;
4.9. vykdo posėdžių sekretoriaus funkcijas;

4.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;
4.11. vyriausiasis specialistas savo veikloje atskaitingas Skyriaus patarėjui;
4.12. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.