Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                                           Aplinkos apsaugos departamento
                                                                                                           prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
                                                                                                           2021-12-03 įsakymu Nr. AD1-424

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
  IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
8. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
9. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
14. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

18. Kontroliuoja ir prižiūri įstaigos viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, veda viešuosius pirkimų vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registrą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
            V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.2. studijų kryptis – teisė (arba);
20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
20.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
20.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.7. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.