Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

9. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

15. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

 

 

 

 

 

16. Prireikus koordinuoja atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius procesinius (ieškinius, pareiškimus, skundus, prašymus, atsiliepimus ir kt.) ir kitus dokumentu arba prireikus koordinuoja susijusių procesinių  (ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų, atsiliepimų ir kt.) ir kitų dokumentų rengimą.

17. Nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, priima nutarimus dėl paskirtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus.

18. Užtikrina priimtų nutarimų dėl ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims vykdymo kontrolę, nutarimų dėl nemokamų viešųjų darbų vykdymo kontrolę, vykdomųjų dokumentų perdavimą išieškojimui priverstine tvarka.

19. Esant poreikiui, rengia dokumentus civilinėms byloms, rengia medžiagą ir kitus procesinius dokumentus ikiteisminio tyrimo institucijoms.

20. Pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, Administracinių nusižengimų registre, Vykdomųjų bylų portale ir kitose duomenų bazėse.

 

 

 

 

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė;

 

 

23. Transporto priemonių pažymėjimai:0

23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).