Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1.    turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
3.2.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
3.3.    mokėti dirbti su programinėmis tinklo administravimo priemonėmis ir įranga; 
3.4.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
3.5.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
3.6.    gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
3.7.    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    sprendžia informacinių ryšių technologijų, informacinių sistemų (toliau – IS) projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo Departamente klausimus;
4.2.    pagal kompetenciją dalyvauja vieningos informacinių technologijų infrastruktūros ir IS kūrimo projektų veikloje, užtikrina vystymąsi bei nuolatinę priežiūrą;
4.3.    sprendžia Departamento centrinės duomenų bazės registro sukūrimo, integravimo, eksploatavimo, vieningos sistemos sukūrimo, suderinamumo klausimus;
4.4.    pagal kompetenciją užtikrina informacinių technologijų ir duomenų saugumą Departamente įgyvendinant informacinių technologijų projektus;
4.5.    pagal kompetenciją dalyvauja procedūrų ir procesų modeliavime, aprašyme;
4.6.    nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose bei projektuose;
4.7.    bendradarbiauja su kitais Departamento darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
4.8.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su informacinių technologijų sritimi susijusius pavedimus;
4.9.    šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui