Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS 
PATARĖJO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą informatikos, ar informacinių sistemų, ar programų sistemų, ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą; 
3.2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų informacinių technologijų srities darbo patirtį;
3.3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą, duomenų saugą ir kibernetinį saugumą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
3.4.    mokėti dirbti su programinėmis tinklo administravimo priemonėmis ir įranga; 
3.5.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
3.6.    suprasti informacinių sistemų (toliau – IS) architektūros pagrindus, kodo repazitorijų valdymą, būti susipažinusiam su pagrindinių programavimo kalbų ypatybėmis ir esminiais skirtumais;
3.7.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
3.8.    gebėti savarankiškai planuoti savo ir komandos veiklą;
3.9.    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus informacinių technologijų (toliau – IT) srities specialistų veiklų vykdymą, atsiskaito Skyriaus vedėjui; 
4.2.    pagal kompetenciją konsultuoja Skyriaus IT srities specialistus;
4.3.    dalyvauja planuojant IS vystymą ir plėtrą Departamente, teikia pasiūlymus kompiuterinės, programinės įrangos atnaujinimo planams;
4.4.     koordinuoja viešųjų pirkimų, susijusių su IT, pirkimo paraiškų, techninių specifikacijų rengimą, prireikus inicijuoja dokumentų rengimą arba rengia reikiamus dokumentus, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus, eksperto teisėmis;
4.5.    analizuoja IT panaudojimo lygį Departamento veiklos procesų, procedūrų metu ir teikia pasiūlymus dėl IT plėtros bei Departamento veiklai reikalingų IS diegimo ar tobulinimo;
4.6.    sprendžia informacinių ryšių technologijų, IS projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo Departamente klausimus;
4.7.    sprendžia Departamento centrinės duomenų bazės registro sukūrimo, integravimo, eksploatavimo, vieningos sistemos sukūrimo, suderinamumo klausimus;
4.8.    pagal kompetenciją dalyvauja vieningos IT infrastruktūros ir IS kūrimo projektų veikloje, užtikrina vystymąsi bei nuolatinę priežiūrą;
4.9.    organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kibernetinio saugumo užtikrinimą Departamente;
4.10.    organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja duomenų saugumo užtikrinimą Departamente, teikia siūlymus dėl duomenų saugumo priemonių taikymo;
4.11.    nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose, projektuose bei pratybose;
4.12.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, bendradarbiauja su kitais Departamento darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
4.13.    rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus susijusius su Skyriaus IT srities veikla arba koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų susijusių su Skyriaus IT sritie veikla rengimą.
4.14.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla IT srityje susijusius pavedimus;
4.15.    šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.