Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO

TARŠOS PREVENCIJOS IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PareigYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį chemijos, biochemijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, biologijos, ekologijos, aplinkotyros, ekonomikos, vadybos, verslo administravimo, miškininkystės ar žemės ūkio mokslų studijų krypties, išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;

1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. dalyvauja organizuojant ir vykdant prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
  2.  pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams, taršos prevencijos klausimais, teikimą;
  3.  pagal kompetenciją teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;
  4.   ruošia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
  5.  pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose, rengia ir dalyvauja rengiant kontrolinius klausimynus;
  6.  pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo;
  7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
  8. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  9. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo pavedimus.