Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos

 

2022 m. gruodžio 1 d. direktoriaus

 

įsakymu Nr. AD1-271

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

7. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

8. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

9. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

14. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

17. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

19. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

20. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

21. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

23. Rengia su skyriaus veikla susijusius dokumentų projektus, atsakymų į paklausimus projektus, įsakymų projektus.

 

 

 

 

 

 

 

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

25.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

25.5. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

 

25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.7. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

25.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

 

26. Transporto priemonių pažymėjimai:0

26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).