Pareigų aprašymas Spausdinti

                      PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. AD1-274

 

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Pranešimų priėmimo tarnybos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti darbo patirties aplinkos apsaugos srityje;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, administracinę teisę, taip pat avarijų ir dėl jų susidarančių aplinkosauginių ekstremalių situacijų prevencijos ir valdymo organizavimą;

3.4. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, raštvedybą, teisės aktų rengimą, taip pat su teisės aktais civilinės saugos srityje;

3.5. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina informacijos, susijusios su Departamento kompetencijos sritimi, priėmimą, analizavimą, vertinimą ir valdymą, taip pat perdavimą atsakingiems pareigūnams arba institucijoms dėl gautos informacijos patikrinimo ir reikiamų priemonių pritaikymo, siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

4.2. užtikrina informacijos apie avarijas ir aplinkosaugines ekstremalias situacijas priėmimą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo eigą, Departamento padalinių veiksmus, priimtus sprendimus, teigiamą praktiką ir trūkumus, daro išvadas ir teikia pasiūlymus dėl aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo gerinimo;

4.3. pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus asmenis reikalavimų, nustatytų teisės aktuose, reglamentuojančiuose aplinkos apsaugą, įgyvendinimo klausimais arba nukreipia pas kompetentingus specialistus.

4.4. duoda nurodymus pareigūnams darbo ir nedarbo metu pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, analizuoja vietose budinčių pareigūnų veiksmus reaguojant į perduodamus pranešimus apie daromą neigiamą poveikį aplinkai, brakonieriavimo atvejus, kitus įvykius, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole;

4.5. bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis, keičiantis aplinkosaugine informacija dėl susidariusių ekstremalių situacijų atvejų;

4.6. tinkamai ir laiku atlieka tarnybos viršininko duotas ir metiniuose planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti nustatyti uždaviniai ir pasiekti numatyti tikslai;

4.7. vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tarnybos viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

4.8. vykdant 4.1–4.7 papunkčiuose nurodytas funkcijas budi Pranešimų priėmimo tarnybos darbo vietoje pagal patvirtintus grafikus.

__________________________________________