Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

3.2. turėti ne mažiau 1 metų darbo patirties;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio ir trumpalaikio, materialiojo ir nematerialiojo turto išsaugojimą ir tvarkymą, gaisrinę saugą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento nuostatais;

3.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

3.5. turėti darbo patirties tvarkant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą;

3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamento Alytaus valdyboje (regione):

4.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;

4.2. vykdo įstaigos mažos vertės viešuosius pirkimus bei tvarko su jais susijusią dokumentaciją, derina sutarčių projektus ir organizuoja jų pasirašymą;

4.3. vykdo viešuosius pirkimus, atliekant naudojant Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroninį katalogą;

4.4. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;

4.5. vykdo priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę, prekių pristatymo paslaugą, darbų atlikimo pagal sutartį organizavimą ir terminų laikymosi kontrolę, prekių paslaugos darbų atitikties pirkimo sutartims  stebėseną, inicijuoja naujus viešuosius pirkimus;

4.6. pagal gautus Klaipėdos regiono struktūrinių padalinių poreikius, įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;

4.7. organizuoja Alytaus regiono autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus;

4.8. užtikrina Alytaus regiono nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;

4.9. užtikrina visų turimų Alytaus valdybos prietaisų, įrenginių ir priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę, kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;

4.10. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;

4.11. pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.