Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, biudžeto planavimą, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento nuostatais;
1.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
1.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.7. gebėti dirbti ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamento Kauno valdyboje (regione):
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
2.2. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
2.3. vykdo priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę, prekių pristatymo paslaugą, darbų atlikimo pagal sutartį organizavimą ir terminų laikymosi kontrolę, prekių paslaugos darbų atitikties pirkimo sutartims  stebėseną, inicijuoja naujus viešuosius pirkimus;
2.4. pagal gautus Kauno regiono struktūrinių padalinių poreikius, įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
2.5. organizuoja Kauno regiono autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontus;
2.6. užtikrina Kauno regiono nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų naudojimą;
2.7. užtikrina visų turimų Kauno valdybos prietaisų, įrenginių ir priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę, kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
2.8. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
2.9. pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.