Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos

 

2020 m. spalio 29 d.

 

direktoriaus įsakymu Nr.: AD1-336

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

5. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

6. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

7. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

10. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 

11. Organizuoja ir koordinuoja Departamento struktūrinių padalinių, organizuojančių ir vykdančių Departamento administravimą, teisinių, finansinių klausimų sprendimą, veiklą.

12. Pagal kompetenciją koordinuoja struktūrinių Departamento padalinių veiklos, kontrolės planų ir programų parengimą ir įgyvendinimą.

13. Pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja rengiant koordinuojamų Departamento struktūrinių padalinių veiklos planų ir programų įgyvendinimo rezultatų analizes ir ataskaitas, jas teikia direktoriui.

14. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir pasirašo su Departamento veikla susijusius veiklos pavedimus, raštus, dokumentus ir sutartis.

 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.