Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

 

2021-04-22 įsakymu Nr. AD1-134

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

16. Koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos miškų įstatyme Miškų kontrolės departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą, organizuoja Miškų kontrolės departamento  veiklą miškų kontrolės srityje.

17. Koordinuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę, žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę; miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo ir ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę.

18. Organizuoja valstybinių ir privačių miškų miškotvarkos darbų bei vidinės miškotvarkos projektų kokybės kontrolę, vykdant valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų kontrolę, analizuoja išduotų leidimų kirsti mišką teisėtumą, kontroliuoja leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymąsi.

19. Įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų  protokolus, skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, nurodytus Administracinių nusižengimų kodekse.

20. Organizuoja 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą.

21. Pagal kompetenciją organizuoja ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais, teikia metodinę pagalbą miškų kontrolės klausimais miškų urėdijų pareigūnams, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose nagrinėjami jo kompetencijai priskirti klausimai; pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas, pasiūlymus.

 

 

 

 

 

 

 

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

23.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

23.4. studijų kryptis – teisė (arba);

23.5. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

23.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

arba:

 

23.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

23.9. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

23.10. darbo patirties trukmė – 4 metai.

 

 

24. Transporto priemonių pažymėjimai:0

24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).