Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
KAUNO MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos miškų įstatyme Miškų kontrolės departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą.
17. Organizuoja valstybinę visų nuosavybės formų kontroliuojamos teritorijos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos kontrolę, žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos, sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę, miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo, ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę.
18. Organizuoja ir vykdo valstybinių ir privačių miškų kirtimų ir atkūrimo valstybinę kontrolę, miško žemės naudojimo kontrolę, apskaitos, gabenimo, lentpjūvių kontrolę, organizuoja ir vykdo želdinių, žėlinių priežiūros, bendrus valdos patikrinimus, organizuoja 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimo priežiūrą.
19. Įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, nurodytus Administracinių nusižengimų kodekse.
20. Pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo aplinkos apsaugos valstybinę miškų kontrolę, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, AAD direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą.
21. Pagal kompetenciją organizuoja ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

 22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
23.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
23.4. studijų kryptis – teisė (arba);
23.5. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
arba:

23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;
23.8. darbo patirties trukmė – 3 metai.


24. Transporto priemonių pažymėjimai:
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).