Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
VILNIAUS MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
14. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
16. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

17. Vykdo Lietuvos Respublikos miškų įstatyme Miškų kontrolės departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą.
18. . Vykdo valstybinę visų nuosavybės formų kontroliuojamos teritorijos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos kontrolę, žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos, sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę, miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo, ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę.
19. Vykdo valstybinių ir privačių miškų kirtimų ir atkūrimo valstybinę kontrolę, miško žemės naudojimo kontrolę, medienos apskaitos, gabenimo, lentpjūvių kontrolę; atlieka želdinių, žėlinių priežiūrą, bendrus valdos patikrinimus, vykdo 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimo priežiūrą.
20. Pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinės teisės pažeidimų bylas, skiria nuobaudas už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.
21. Pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinę miškų kontrolę, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, AAD direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir kontrolės klausimais vykdymą.
22. Pagal kompetenciją vykdo ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.


25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).