Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO 
PERSONALO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:    
3.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų  studijų srities filologijos (lietuvių filologija) krypties išsilavinimą;
3.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacijos teikimą valstybės institucijose, visuomenės informavimą, lietuvių kalbos vartojimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, asmenų aptarnavimą bei kitus su pavestų funkcijų vykdymu susijusius teisės aktus;
3.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
3.5. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.
  
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Departamento vidaus tvarka nustatytomis apimtimis redaguoja Departamento darbuotojų rengiamų raštų, protokolų ir kitų dokumentų projektus siekiant užtikrinti jų atitikimą lietuvių kalbos norminiams reikalavimams;
4.2. vidaus tvarka nustatytomis apimtimis redaguoja Departamento rengiamų įsakymų, kitų administracinių aktų projektus;
4.3. vidaus tvarka nustatytomis apimtimis atlieka Departamento struktūrinių padalinių parengtų informacinių pranešimų  redagavimą prieš publikuojant juos įstaigos interneto svetainėje ar skelbiant kitose priemonėse, taip siekiant užtikrinti atitiktį lietuvių kalbos norminiams reikalavimams;
4.4.  konsultuoja Departamento darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais, periodiškai rengia ir platina Departamento darbuotojų dažniausiai daromų klaidų rengiamuose raštų ir teisės aktų projektuose sąrašą;
4.5.  rengia ir dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktų projektus, standartines procedūras, reglamentuojančias dokumentų valdymą, dokumentų valdymo informacinės sistemos tvarkymą ir naudojimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;
4.6. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;
4.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
4.8. vyresnysis specialistas savo veikloje atskaitingas Skyriaus patarėjui;
4.9.  vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.