Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos

 

2021 m. balandžio 30 d.

 

direktoriaus įsakymas Nr.: AD1-152

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

 

 

14. Užtikrina informacijos priėmimą, analizavimą, vertinimą ir valdymą, taip pat perdavimą atsakingiems subjektams dėl gautos informacijos patikrinimo ir reikiamų priemonių pritaikymo, siekiant užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

15. Užtikrina informacijos apie avarijas ir aplinkosaugines ekstremalias situacijas priėmimą, vertinimą ir valdymą, jos perdavimą nustatyta tvarka.

16. Duoda nurodymus pareigūnams, darbo ir nedarbo metu, pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.

17. Koordinuoja aplinkos apsaugos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės vykdymo srityje.

18. Bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija susidariusių Ekstremalių situacijų atvejais.

 

 

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė (arba);

20.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

20.4. studijų kryptis – ekologija (arba);

20.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

 

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.