Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti 3 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto išsaugojimą ir tvarkymą, priešgaisrinę saugą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento nuostatais;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.5. turėti darbo patirties tvarkant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Departamento vadovybės duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
2.2. dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę ir finansinę veiklą, kitų Departamento vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia pastabas dėl jų rengėjams;
2.3. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus ir skundus dėl Departamento sprendimų, rengia išvadas;
2.4. pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, rengia pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Departamento gerinimo;
2.5. vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo, išskyrus informacinių technologijų ir ryšio priemones, turto Smolensko g. 15 Vilniuje apskaitą, atlieka jo nurašymo procedūras, organizuoja aukcionus;
2.6. organizuoja ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto apsaugą Smolensko g. 15 Vilniuje;
2.7. aprūpina Departamento administracijos darbuotojus ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu, jį apskaito;
2.8. užtikrina Departamento administracijos tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, tvarko draudimo ir kitą su transporto naudojimu susijusią dokumentaciją, sprendžia darbuotojų ir valstybės tarnautojų aprūpinimo tarnybiniais automobiliais klausimus;
2.9. užtikrina visų turimų Departamento prietaisų, įrenginių ir priešgaisrinių priemonių Smolensko g. 15 Vilniuje priežiūrą ir techninę būklę;
2.10. organizuoja Departamento administracinio pastato Smolensko g. 15 Vilniuje priežiūrą, eksploataciją ir remontą (šildymo, vėdinimo, apšvietimo, sanitarinių–buitinių sąlygų, komunikacinių tinklų ir kitų sistemų veiklą), būklės kontrolę; užtikrina Departamento patalpų Smolensko g. 15 Vilniuje valymą ir apsaugą;
2.11. vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pirkimo sutartis;
2.12. rengia projektavimo užduotis Departamento planuojamiems statyti, rekonstruoti ar remontuoti nekilnojamiems daiktams Smolensko g. 15 Vilniuje;
2.13. kontroliuoja, kaip Departamento darbuotojai ir valstybės tarnautojai naudoja inventorių ir kitą turtą Smolensko g. 15 Vilniuje, laikosi priešgaisrinės saugos reikalavimų, instruktuoja juos šiais klausimais;
2.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
2.15. pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.