Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos

 

2020 m. gruodžio 4 d.

 

direktoriaus įsakymas Nr.: AD1-370

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBOS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.

9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 

 

12. Užtikrina informacijos priėmimą, analizavimą, vertinimą ir valdymą, taip pat perdavimą atsakingiems subjektams dėl gautos informacijos patikrinimo ir reikiamų priemonių pritaikymo, siekiant užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

13. Duoda nurodymus pareigūnams, darbo ir nedarbo metu, pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.

14. Užtikrina informacijos apie avarijas ir aplinkosaugines ekstremalias situacijas priėmimą, vertinimą ir valdymą, jos perdavimą nustatyta tvarka.

15. Koordinuoja aplinkos apsaugos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės vykdymo srityje.

16. Bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija susidariusių Ekstremalių situacijų atvejais.

 

 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

18.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 

 

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

19.1. kalba – anglų;

 

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.