Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:    4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo stažą dokumentų valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius  valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (toliau – VDVIS);
1.6. žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti savo ir Skyriaus darbuotojų, dirbančių dokumentų valdymo srityje, darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Departamente:
2.1. koordinuoja, analizuoja, organizuoja  Departamento dokumentų valdymą, dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą;
2.2. administruoja VDVIS, metodiškai vadovauja ir teikia konsultacijas Departamento darbuotojams VDVIS naudojimo klausimais;
2.3. priima, peržiūri, paskirsto Departamento padaliniams užregistruoti gaunamą korespondenciją;
2.4. dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę, peržiūri naikinti atrinktų bylų (dokumentų) ir dingusių dokumentų (bylų) aktus, bylų dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą;
2.5. dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktų projektus, standartines procedūras, reglamentuojančias dokumentų valdymą, VDVIS tvarkymą ir naudojimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;
2.6. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Departamento darbuotojams dokumentų rengimo, veiklos dokumentavimo, dokumentų archyvavimo klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
2.7. priima asmenis jiems atvykus į Departamentą, aptarnauja asmenis telefonu, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei reikalavimų laikymąsi;
2.8. savo kompetencijos ribose dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
2.9. pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl Departamento dokumentų valdymo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
2.10. kontroliuoja gautų teisės aktų bei kitų dokumentų užduočių terminų vykdymą, esant poreikiui teikia informaciją Departamento vadovybei, kad būtų užtikrintas pavestų funkcijų įgyvendinimas;
2.11. kontroliuoja Departamente rengiamų dokumentų atitikimą lietuvių kalbos normoms, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėms;
2.12. organizuoja, koordinuoja  ir atsako už Skyriaus darbuotojų, kurių veiklos sritis dokumentų valdymas, veiklą;
2.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;