Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

 

2022 m. vasario 25 d. įsakymu  Nr. AD1-60

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

PERSONALO SKYRIAUS

PATARĖJAS (TURINTIS PAVALDŽIŲ)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

7. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

13. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

14. Administruoja dokumentų valdymo informacinę sistemą (toliau - dvis), metodiškai vadovauja ir teikia konsultacijas įstaigos darbuotojams dvis naudojimo klausimais.

15. Organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus darbuotojų, kurių veiklos sritis dokumentų valdymas, veiklą.

16. Priima asmenis jiems atvykus į įstaigą, aptarnauja asmenis telefonu.

17. Dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę, peržiūri naikinti atrinktų bylų (dokumentų) ir dingusių dokumentų (bylų) aktus, bylų dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą.

18. Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą įstaigos darbuotojams dokumentų rengimo, veiklos dokumentavimo klausimais.

 

 

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė;

20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

 

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

20.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.