Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS

VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

        
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus, koordinuoja ir kontroliuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
14. Organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant.
15. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą, koordinuoja atsparumo korupcijai lygio nustatymo procesą.
16. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ar organizuoja jo rengimą, atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną ar organizuoja šios stebėsenos įgyvendinimą.
17. Koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių, priskirtų Departamentui, rengimą ir įgyvendinimą.
18. Vykdo Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikos (veiklos rizikų) stebėseną ir analizę, Departamento direktoriui teikia apibendrintą informaciją ir pasiūlymus veiklos efektyvinimo, rizikų mažinimo/pašalinimo, teisėtumo užtikrinimo ir pažeidimų prevencijos klausimais.
19. Tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, sistemina šių duomenų nagrinėjimo rezultatus.
20. Organizuoja ir (ar) atlieka Departamento darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną.
21. Kontroliuoja, kaip Departamento darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais.
22. Skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Departamente.
23. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
24. Teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo.
25. Pagal poreikį atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką Departamente.

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

        
    V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – teisė;
arba:

27.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.4. darbo patirtis – korupcijos prevencijos srityje;
27.5. darbo patirties trukmė – 5 metai.

28. Transporto priemonių pažymėjimai:
28.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).